Havert jakt

Når haverten jakter på et bytte, angriper den nedenfra. Den sluker maten for ikke å drikke saltvann og fordi tennene er dårlige å tygge med. Dyr som haverten, som lever både på land og vann, har spesielle egenskaper og behov.

De trenger oksygen og ferskvann for å opprettholde stoffskiftet, og kroppstemperaturen må . Bufret Lignende Havert. Haverten er den største av dei jaktbare selartane som finst fast langs norskekysten.

Hovudtyngda av havert i koloniar finst på kysten av Rogaland og frå. Hyppig og nærgåande ferdsel eller jakt kan lett føre til at haverten flyttar frå eit område, og haverten har ikkje så mange alternative kvileplassar langs kysten. Fiskeridirektoratet har vedtatt nye kvoter for årets jakt på kystsel.

Direktoratet har imidlertid ikke gjort det enkelt for seljegerne å finne fram til kvoten, som ligger godt skjult blant fiskerimeldinger for yrkesfiske. Fiskerimyndighetene har det totale forvaltningsansvaret for kystsel og fastsetter årlige kvoter, jakttider for de ulike artene og regler for gjennomføringen av jakten. Det er krevende å jakte på kystsel, og for å delta må man ha avlagt skyteprøve for storviltjegere.

I det sørlige Norge jaktes det mest på steinkobbe og havert. Du skal rapportere jakten din til fylkeskommunen, både om du har fått dyr eller ikke.

Du skal også rapportere hvis du ikke benyttet jakttilatelsen. I fjor var satsen 2kroner per sel, men i år er den økt til 4kroner for steinkobbe og hele 7kroner for havert. Dette er penger jegerne kan inkassere hvis de sender inn kjeven på dyret til Havforskningsinstituttet. Det er spesielt haverten som unnslipper jaktsesongen. Den er mer krevende å jakte på . Havert og steinkobbe betegnes som kystsel og lever i kolonier langs norske- kysten.

Det er vedtatt politisk at bestandene skal reguleres gjennom jakt , slik at antall steinkobber skal være ca. Steinkobbe tilbringer mest tid på land i. Nordland fylkeskommune gir etter søknad tillatelse til jakt på kystsel i Nordland. Felte dyr rapporteres fortløpende i løpet jakten.

Av de sju selartene som opptrer i norske farvann er det havert og steinkobbe som er aktuelle jaktobjekt for norske jegere (ringsel, storkobbe, grønlandsel, klappmyss og hvalross opptrer kun sporadisk ved norskekysten vinterstid). En voksen haverthann kan bli over 3kilo, mens en steinkobbe sjelden er . Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. Tal jaktbar sel vil kunne variere frå år til. Sogn og Fjordane fylkeskommune gjev kvart år løyve til å felle sel.

Området sør for Stad har ein kvote på havert (samla kvote for område Lista–Stad) og jaktperiode frå og med 1. Rogaland fylkeskommune har ansvar for å gi jegere i Rogaland tillatelse til felling av kystsel (steinkobbe) og havert.

Tidspunkt for kasting hos havert. Hårfellingsplasser og tidspunkt for hårfelling hos havert. I Vest-Agder er det åpnet opp for jakt på havert og grønlandssel. For å kunne jakte på disse artene må man ha tillatelse.

Vest-Agder fylkeskommune gir etter søknad tillatelse til jakt på havert og grønlandssel i Vest- Agder. Det er ikke fastsatt søknadsfrist, og jegerne kan fortløpende sende . Har du fått løyve til jakt på havert i Hordaland kan du også jakte på grønlandssel i fylket. For havert kan det i områda sør for Stad gjevast jaktløyve i perioden 1. For å jakte kystsel i Finnmark må det søkes om tillatelse fra Finnmark fylkeskommune.

I tillegg er det anledning til å jakte på grønlandssel og ringsel . Kvar jeger vert tildelt ein maksimalkvote på. Det er forbode å drive jakt på steinkobbe i indre. Jakttid for steinkobbe er frå 2. Sognefjorden med sidefjordar.