Global interessekonflikt som spesielt vil ramme fattige landene

De fattige landene har billigere arbeidskraft enn landene i Vesten og derfor vil landene handle mer med de fattige landene. Disse fakta omkring klimaendringer vil ikke bare ramme de fattigste hardest, det vil også føre til mer fattigdom. Derfor er klimaendringene.

Behovet for europeisk og amerikansk valuta er blitt så stort at fattige land konkurrerer om å få store multinasjonale selskaper til å etablere seg i deres land. Myndighetenes behov for. Dette vil føre til stor konkurranse mellom de rike og de fattige landene. For miljøet vil dette være veldig bra . Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene.

Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere. Globale interessekonflikter. Utviklingslandene har ikke råd til å være med på handelen, og dermed blir det et tydelig skille mellom fattig og rik. I de siste ti årene har.

Vi kan velge å kjøpe miljøvennlige produkter, hvis bare noen få gjør det, vil ikke det ha så stor innflytelse på miljøet. I tillegg til å være levebrødet til mange mennesker, var Tsjadsjøen en gang den fjerde største innsjøen i verden. Hvis ikke noe gjøres vil både sjøen og . Foto Håkon Angell Bolkan.

Vi snakker om en global vannkrise. To viktige årsaker er den globale oppvarmingen og den økonomiske urettferdigheten som preger forholdet mellom nord og sør, og mellom små eliter og de fattige i nesten alle land. Det er altså et stort tankekors at en begrenset global oppvarming i liten grad vil ramme mennesker som lever i dag.

Da forskerne begynte å gjøre disse utregningene, var de rimelig sikre på at de ville vise at fattige land i verden har mer å tjene på å redusere global oppvarming, enn rike land. Regnskogen i Amazonas, en global interessekonflikt. Området dekker hele millioner kvadratmeter. Den ligger i Sør- Amerika.

Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til bruk i skolen, er tilgangen både til film, tekst, oppgaver og. De fem neste kapitlene tar for seg effektene av en global oppvarming og konsekvensene av selv noen få. Satsingen på klima i utviklingssamarbeidet skal både bidra til reduksjon av klimaskadelige utslipp og lette de fattige landenes tilpasning til klimaendringene. Det skal legges særskilt vekt på kvinners rolle som en nødvendig ressurs i den lokale og nasjonale tilpasningsplanleggingen, og som spesielt utsatt gruppe, særlig . Det blir varmere, og vi har skylden Endringer i global middeltemperatur og havnivå og endringer i snødekke på den nordlige halvkule. Det synes hevet over tvil at utviklingen vil føre til kraftig skjerpet konkurranse om knappe ressurser som vann og mat – spesielt i fattige land og regioner med høy befolkningstetthet og . Bør Norge opprettholde en høy oljeproduksjon for å bidra til at fattige land får tilgang til energi?

Fattige land trenger tilgang til billig energi for å skape økonomisk vekst. Eller er høy norsk oljeproduksjon et problem for fattige land ? Jo høyere olje- og gassproduksjon, jo større global oppvarming og den rammer de fattige. Det vil alltid være noen interessekonflikter.

Bare se på suksess- landene i Øst-Asia. Samtidig er vår innsats i fattige land også i vår egen interesse. Finanskrisen og en global lavkonjunktur vil føre til tilbakeslag i kam- pen mot fattigdom. De fulle konsekvensene av finanskrisen lar seg ikke forutsi.

Regjeringen vil at Norge skal være en aktiv pådriver for et internasjonalt rammeverk for etisk forsvarlig rekruttering av helsepersonell i utviklings- land. Oppvarming og utvidelse av havet. Men hvis den dømte staten ikke har erklært at den vil rette seg etter Haag- domstolens avgjørelser, er det ikke mer å gjøre.

Interessekonflikter for eksempel to stater som er uenige om retten til et bestemt landområde. Verdikonflikter for eksempeluenighet om hvordan et land skal styres.