Gjerdeloven beitedyr

Hytteeier kan aldri kreve at utmarkseier setter opp gjerde mot hyttetomten selv om beitedyr kommer inn på tomten. Hytteeier og utmarkseier står fritt til å lage avtaler for gjerdehold. Hvis gjerdeforholdene er presisert i reguleringsplanen må man forholde seg til disse retningslinjene. Når er det ikke gjerdeplikt? En forutsetning for all beitebruk, også i dag.

Samla lengde på eksisterende gjerde i Norge tilsvarende. Sperregjerde i beiteområde. Jeg har en nabo som driver en gård med masse dyr, bl.

Han har et stort inngjerdet område hvor han vanligvis holder dyrene som er langt unna min eiendom og ikke til sjenanse. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold.

For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i . Ein forutsetning for all beitebruk, også i dag. Ikke klart regulert i loven. Eksempel: beiteområde – dyrka mark. Den nærmere vurderingen: – Dyreeieren har vesentlig nytte av gjerdet: bidrar til å holde dyrene på ønsket område, unngår ansvar for skade som dyrene gjør.

Nabo uten beitedyr kan også ha betydelige nyttevirkninger: . Magne har ett poeng, med beitedyr og kulturlandskap. Men det som jeg frykter. Det er problemer med gjerde og beite i området. Gamle gjerder er forfalt og beitedyr kommer inn på innmark og boligtomter. Kan jordskifteretten gjøre noe med det?

Ja, og det er særlig to sakstyper i jordskifteretten som er aktuelle for å ordne bruk av beite og gjerdehold i et område. Slike interessemotsetninger kan oppstå mellom utmarkseiere som ikke har dyr og som ikke ønsker å gjerde , og de som har dyr og derved ønsker gjerdehold. Eller det kan være motsetninger mellom utmarkseiere som driver med forskjellige slags beitedyr. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om gjerdeforbud.

Uttrykket paragrafjungelen oppsto ikke uten grunn. Utgangspunktet følger av § 6: Granne . Sauen og andre beitedyr er ikke definert som noe skadedyr, men skader kan de gjøre. Du skal ikke ta for gitt at du får lov til å gjerde dem ute.

Med politiske vedtak om levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i Norge, samtidig som det skal drives. Nedre Buskerud jordskifterett. Beitedyr har streifa på tvers av eiendomsgrensene. Ved gjentatt oppsetting skal forholdet anmeldes. Der det tillates oppført gjerde i uregulerte områder, skal det benyttes gjerde med liggende bord eller nettinggjerde av samme type som landbruket benyttes i forbindelse med dyrehold.

Utformingen skal være slik at beitedyr og vilt ikke kan komme til skade. Gjerde i utmark med beitedyr på begge sider. Kostnad normalt større enn nytte på lange strekk – ikke gjerdeplikt. Nytte normalt større enn kostnad – gjerdeplikt. Hvis ikke reguleringsplanen sier noe annet, er det tillatt å gjerde inn et mindre område i forbindelse med inngangspartiet, slik at beitedyr ikke får tilgang til inngang og eventuell terrasse, forklarer Ruud.

Avhengig av type beitedyr og om det er snakk om ungskog. Normalt er det tillatt å sette opp inntil lengdemeter gjerde , slik at inntil 1mkan være inngjerdet. Det er flere hensyn som ligger bak denne bestemmelsen: Estetikk: Større gjerder og skigarder er dominerende element i landskapet.

Nordre Land kommune oppfordrer alle grunneiere til å gå over gjerder og falleferdige bygninger nå etter at snøen har gått. En ny beitesesong står for døra, og innen noen uker vil det være sluppet beitedyr på utmark igjen. Denne loven gjelder dersom annet . Det blir altfor kostbart å gjerde inn store nok beiteområder, et gjerde skal også vedlikeholdes.

Det er nødvendig med svært store områder, for på et lite inngjerdet beiteområde blir slaktevekten for liten, og det kan lett bli sykdom på beitedyra. Det å tro på at det kan bli gitt statsstøtte til å dekke alle utgifter med . Ifølge én av initiativtakerne, gardbruker Erling Aas-Eng, dreier det seg om 25. Intensjonen er å slippe inn et relativt høyt antall beitedyr per arealenhet innenfor gjerdet, for så å kunne utøve et konsentrert beitepress.