Geologisk mangfold definisjon

NiN er nøye med at begrepet natur ikke bare omfatter biologisk mangfold , men også variasjon i bergarter og mineraler, terrengformer og geologiske prosesser. Geologisk og biologisk mangfold smel- ter sammen til et begrep som vi kan kalle naturens mangfold. Vi har en plikt til å ta vare på naturens mangfold , for vår egen del og våre etterkommere. Dette er sentralt i vår forståelse av bærekraftig utvikling. En allment godtatt definisjon av dette begre-.

Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er igjen kilde til variasjon i biologisk mangfol natur- og kulturlandskap. Naturmangfoldloven har innlemmet geologisk mangfold i sin definisjon av naturmangfold. Ingen formell definisjon av geologisk mangfold.

BIOLOGISK MANGFOLD: mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene. GEOLOGISK MANGFOLD : variasjonene i berggrunn, mineraler . Med andre ord ønsker vi å løfte den livløse naturen og gi den sin fortjente oppmerksomhet . Det gis en kort definisjon på steinmateriale. Med geologisk mangfold forstås: Løsmasser, berggrunn, landformer og dannelsesmessige prosesser.

Eksempler kan være fossiler, mineraler og karstfenomener, kvartærgeologi, tidsperspektiver og skala og koplingen mellom abiotiske (ikke-levende) og biotiske . Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse. Hvilke to hovedgrupper deler vi ertsmineralene inn i? Nevn ett mineral fra hver av disse hovedgruppene. Hva er forskjellen på mineraler og bergarter?

Hvilke kjennetegn kan vi bruke for å bestemme et mineral? Hvordan kan et geologisk mangfold være grunnlaget for et biologisk mangfold? Forelesning i miljørett. I denne lov forstås med . Førsteamanuensis i forvaltningsrett. Definisjon : Det finnes ingen standard definisjon for hva biologisk mangfold er, men det kan kort forklares som variasjonen av liv.

Skal mangfoldet beskrives nærmere kan. Hvert økosystem vil skille seg ut fra de andre pga. Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene.

Hensikten var gi felles støtte til å etablere og utrede mulige geoparker over det europeiske kontinentet.