Genmodifisert mat eksempler

Typiske eksempler på slike produkter er mais, ris, raps og soyabønner og mel, olje og annet som produseres av disse råstoffene. Det finnes også eksempler på genmodifiserte planter som har fått tilført egenskaper som forandrer næringsinnholdet, men så langt er de fleste på utviklingsstadiet. Selv om det ikke selges matvarer med genmodifiserte planter i Norge i dag, er det altså ikke usannsynlig at vi har fått i oss genmodifisert mat når vi drar utenfor. A-vitaminmangel rammer spesielt barn . Eksempler på dyr som utvikles eller venter på godkjenning, er griser som inneholder omega-3-fettsyrer og kyr som er resistente mot kugalskap.

Hva gjør du den dagen du ikke kan velge mellom ketchup laget av vanlige tomater og ketchup laget av genmodifiserte tomater?

Det er satt strenge krav til godkjenning og merking av genmodifiserte produkter i Norge. Hittil har ingen genmodifiserte produkter blitt godkjent som matvare eller som ingrediens i . A i kroppen), for å forebygge feilernæring med følger som blindhet og død. Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, . Per i dag finnes det ingen genmodifiserte mat – eller fôrprodukter som er godkjent for bruk i Norge.

Det er ikke et generelt forbud mot genmodifiserte organismer ( GMO ), men produktene må godkjennes av norske myndigheter før de kan brukes eller selges i Norge, sier Audrun Utskarpen som er fungerende . De første genmodifiserte plantene kom på markedet midt . Fagstoff: Alle levende organismer inneholder DNA som består av nøyaktig de samme fire nitrogenbasene, men rekkefølgen av basene varierer fra organisme til organisme. Siden den genetiske koden er universell (den samme for alle organismer), vil et gen produsere det samme proteinet uansett hvilken .

Fagstoff: Mennesket har i mange tusen år drevet med avl og kunstig utvalg for å få fram bestemte egenskaper hos planter og dyr. Avlsarbeidet har gitt oss tallrike gode raser, men dette arbeidet tar mange generasjoner, og resultatene trenger ikke alltid å bli som forventet. Ny forskning og nye teknikker gir . Eksempler på genmodifiserte planter. Et av de mest kjente eksemplene på genmodifisering innen medisin og helse er innføringen av det humane genet for insulin i bakterien E. Innføringen revolusjonerte produksjonen av insulin til behandling av diabetes. De senere årene har forskere utviklet genmodifisert mygg, som kan hindre . Genmodifisering gjøres for å dyrke fram spesielle egenskaper.

Sorter av genmodifisert mat og fôr er ofte laget så de er motstandsdyktige mot insektangrep eller at de tåler ugressmidlene som brukes på plantefeltene. Soya og mais er de vanligste . Forskere mener genmodifisering kunne løst mange problemer i fremtiden for norsk landbruk. Men i dag setter lovverket en stopper for det. De innførte genene kan lett identifiseres og testes, sier Junttila, som understreker at ingen mat gjennomgår like omfattende testing som genmodifisert mat.

Bruk av giftstoffer og overskudd av gjødselsstoffer er eksempler på slike utfordringer. Forbrukernes opplevelse av risiko ved genmodifisert mat kan stå i motsetning til ekspertenes vurderinger. Eurobarometerstudiene er eksempler på europeiske studier av befolk- ningens oppfatninger om bruk av . Med genmodifiserte organismer ( GMO ) menes enhver levende organisme ( plante, dyr, bakterie osv.) som har fått sitt arvestoff endret ved hjelp av.

Eksempler på egenskaper som skal dokumenteres er innhold av viktige næringsstoffer, vitaminer, mineraler og antinæringsstoffer.

Videre blir tilstedeværelsen av de nye . Genteknologien har endret seg mye siden loven ble til, og det er derfor flere eksempler på teknologier som kan falle både innenfor og utenfor definisjonen. De fleste land i verden krever offentlig godkjenning før en GMO kan dyrkes eller tas i bruk som mat eller dyrefôr. Dette kommer vi tilbake til.