Genetisk mangfold eksempler

I tider der det fysiske og biologiske miljøet endrer seg raskt, er det spesielt viktig at artene har en bredde i genetikken som gjør dem i stand til å tilpasse seg for eksempel varmere klima og surere havmiljø. Høy genetisk variasjon hos arter øker evnen deres til å mestre stress i miljøet, sier seniorrådgiver . Fagstoff: Ingen individ i en populasjon er genetisk helt like. Unntak er eneggede tvillinger og arter som formerer seg ukjønnet og danner kloner.

Hos arter med kjønnet formering er det større grad av genutveksling innen en populasjon enn mellom populasjoner. En populasjon deler et felles genbasseng som er summen av . Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter. Et eksempel : en øy har to fuglearter og én pattedyrart.

En annen øy har tre fuglearter og ingen pattedyr. Den første øya har større artsmangfol selv om de begge har tre arter. Genetisk mangfold er variasjonen innenfor en art. Mange forbinder biologisk mangfold med sjeldne arter i regnskogen, eller dyr som er i ferd med å bli utryddet, for eksempel pandaer eller tigre. Jeg jobber på et annet nivå, med genetiske varisjoner innen samme art.

Biologisk mangfold eller biodiversitet er summen av artsmangfol genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område. Ofte er artsmangfoldet størst i områder som har fått utvikle seg fritt over lengre ti som for eksempel urskogsområder. Stort artsmangfold kan også finnes i . Variasjonen oppstår gjennom rekombinasjon, migrasjon og mutasjon. Samtidig er genetisk variasjon en forutsetning for andre prosesser, som ikke hadde vært mulige uten arvelige forskjeller mellom individer, nemlig naturlig seleksjon, . Fordi genetiske polymorfismer i mange tilfeller kan ha fått stor utbredelse i befolkning som et resultat av samspill med miljøet, vil det finnes mange eksempler på at visse genvarianter gir en fordel i noen miljøsammenhenger, men er en ulempe under andre miljøforhold. Skal mangfoldet beskrives nærmere kan det defineres som summen av gener, arter og økosystemer i et område.

Forskjeller i hud og hårfarge mellom ulike befolkningsgrupper er et eksempel på genetisk variasjon. Mutasjoner Mutasjoner er en forandring i et gen eller et kromoson under en celledeling. Det finnes også genetisk variasjon innenfor gruppene. Hvis rekkefølgen av baser i genet forandres får vi en mutasjon. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold.

Regnskog har for eksempel ofte veldig høy biodiversitet, mens arktiske miljø ofte har lav biodiversitet. Altså hvor stor er variasjonen i gener, mao hvor variabel og plastisk er arten. Ofte kan dette gi uttrykk i fysiologisk og utseendemessig variasjon (innen arten). Bjørk er et godt eksempel.

Det genetiske mangfoldet er nødvendig for at artene skal tilpasse seg nye vekstbetingelser i naturen. Eksempler er grasarter, kløver, bær og krydder- og medisinplanter. Derfor har for eksempel en celle i øyet andre egenskaper, og kan utføre andre oppgaver, enn en celle i nyrene. Variasjon i genenes aktivitet bidrar også til individuelle forskjeller mellom mennesker. Små endringer i baserekkefølgen i arvestoffet (mutasjoner) over tid fører til genetisk variasjon fra individ til individ innen en art . Humler og bier er viktige pollinerende insekter, og pollinering er et eksempel på en livsviktig økosystemtjeneste.

Når vi snakker om å ta vare på natur, handler det om å bevare både mangfoldet av ulike arter, men også den enkelte artens genetiske mangfold og det livsmiljøet som arten er avhengig av. Hvorfor finner vi forskjeller i diversitet mellom regionene side. Relativ høy molekylærgenetisk variasjon i de sørlige delene av side. Kapittel – Innavl side. Høyt slektskapsnivå innad i naturlige granpopulasjoner side.

Eksempel på innavlskoeffisient hos furu side. Viktig å velge ubeslektede trær side. Måling av biologisk mangfold Måling av biologisk mangfold kan i prinsippet skje direkte gjennom telling av arter og individer og registrering av genetisk mangfold.