Fremmede arter forskrift

Utsetting av innfanget vilt av arter , underarter eller bestander som ikke fra før finnes naturlig i distriktet, reguleres av forskrift om fremmede organismer. De viktigste virkemidlene i forskriften er forbud mot innførsel, omsetning og utsetting av enkelte listeførte fremmede arter , et generelt krav om tillatelse ved innførsel og utsetting av en rekke arter og artsgrupper samt bestemmelser som stiller krav til aktsomhet og krav til tiltak knyttet til virksomhet som kan . Kongen i statsråd har i dag vedtatt forskrift for fremmede arter. Bestemmelsene trer i kraft fra 1. Miljødirektoratet blir sentral forvaltningsmyndighet etter forskriften.

Hovedvirkemidlene er en forbudsliste mot de mest skadelige fremmede artene , søknadsplikt for en del arter og aktsomhetskrav for . Det er vedtatt et nytt regelverk etter naturmangfoldloven og en egen forskrift for å unngå at innførsel, utset. Noen fremmede arter klarer å etablere seg så bra i norsk natur at de utkonkurrerer våre hjemlige arter. For å få bukt med utfordringen, er det laget en ny forskrift.

Den nye forskriften om fremmede organismer trår i kraft 1. Dette engasjerer kommunene, og salen var full da Fylkesmannen arrangerte årets fagsamling om fremmede arter. Oslo og Akershus har et rikt biologisk mangfold og huser flere truede arter enn resten av landet.

Forskrift om fremmede organismer og forskrift om . Kravet til aktsomhet gjelder de som importerer arter eller driver med aktiviteter som kan føre til at fremmede arter blir spredd til naturen. Man må ha kjennskap til hvilken type trussel arten eller aktiviteten kan utgjøre . Denne siden er beregnet for deg som vil ha inngående kunnskap om lovverket som regulerer fremmede arter. Regelverket skal bidra til å redusere spredningen av fremmede arter i Norge.

Nedenfor gjengis en liste over planter som det er det forbudt å selge og sette ut, samt en liste med planter som krever tillatelse for bruk. Bergen kommunes høringsuttalelse ved ettersyn av forslag til forskrift om fremmede organismer, og. Disse hageplantene må du holde deg unna. Edens hage av: Hilde Kvammen. Tromsøpalme Heracleum persicum.

Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzium. Apiaceae – skjermplant efamilien. HÅNDTERING AV FREMMEDE ARTER ER FORANKRET I NATURMANGFOLDLOVEN. Arbeidet med fremmede skadelige artene er forankret i Naturmangfoldloven. Endrer struktur på naturtyper.

Parasitter og sykdommer.

I tillegg: Store samfunnskostnader i milliardklassen, jf. PH – potensielt høy risiko. NK – ingen kjent risiko. SE og HI utgjør den norske svartelista.

Dette vil ha konsekvenser for insekter og dyreliv som er avhengig av de naturlige artene. Og er det egentlig så ille som alle skal ha det til? En fremmed art er en art som har kommet seg ut av sitt naturlige utbredelsesområde ved menneskelig hjelp. Som for eksempel harene som ble tatt med fra England og satt ut i Australia.

Bekjempelse av skadelige fremmede arter har høyt fokus, EU bruker 1milliarder kroner i året. Det foreligger nasjonale strategier for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen. Nyttige nettsider og litteratur ifm.