Fra innsjø til myr og videre til skog

Suksesjon må ikke forveksles med små endringer i økosystemet, fordi suksesjonen skjer alltid mot en bestemt retning (eks innsjø à skog ). Det er individenes driftighet og ytre. Gradvis vil det legge seg flere og flere lag, og etter en stund vil deler av innsjøen bli til sump og myr. Her vil det begynne å vokse . Fagstoff: En studie av økosystemet myr gir oss kunnskap om hvordan organismene påvirker suksesjonen.

Biologisk mangfold – innledning. Myrdannelse starter i innsjøer og tjern hvor vannet blir stillestående. Tjern som blir til myr , og myr som blir til skog , er sekundærsuksesjon.

Fordi det var ikke der da. Siden foreldrene for eksempel har hatt dårlig sæd- eller eggkvalitet kan dette arves videre til avkommet. Næringsfattige innsjøer bruker lengre tid på å bli.

Sekundær suksesjon er suksesjon som starter etter en skogbrann eller en hogst.

Produsenter – er de organismer som . Et økosystem er en naturtype som består av bestemte organismer og miljøforhold. Ulike økosystemer kan være myr , skog , innsjø og fjell. De levende organismene utnytter ressursene i omgivelsene så de får det de trenger for å overleve.

Det abiotiske miljøet endrer seg hele tiden for eksempel som at . Resultatet av sedimente var gyttjebottnar i næringsrike innsjøer og dybottnar i næringsfattig. Myrer : Alderen innsjøer forvandlet over tid i myrer. Det første tegnet er når massen av slam nærmer seg overflaten, slik at . Næringssalter har vell en del og si for hvor fort biomassen hopes opp, så regner med et næringsfattig tjern tar lengere tid å utvikle seg til en myr og videre til skog enn et mere næringsrikt tjern.

Jeg kunne valgt å bruke en næringsrik innsjø som utgangspunkt å etter hvert fått en rikmyr som kunne blitt videre til . I slike områder er oksygentilgangen liten, og anaerobe mikroorganismer er viktige under omdanningsprosessen av det døde plantematerialet. Etter dreneringsinngrep vil derfor ei myr gjerne begynne å gro til med skog. Jeg har lært, og det står i boka at myr er et mellomstadie mellon innsjø og skog , og når vi var på ekskusjon i songsvan, så det ut som myren vokste igjen, er dette bare en illusjon, eller et unntak . I moderne europeiske systemer for klassifisering av naturtyper blir skog der det vokser torvmose regnet som en egen type, sumpskogsmark.

En tredjedel av myrarealet i Norge ligger over skoggrensa.

Der vannet er fattigere på næringsstoffer får en myr som ligner på de rundt innsjøer og tjern. Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr. Det kan være brå, store endringer som skogbrann , ras og vulkanutbrud eller menneskeskapte endringer som hogst.

Videre utvikling vil til slutt føre til en stabilisering, der artssammensetningen forblir uforandret i flere generasjoner. Mange steder i Norge er det skogen som er klimakset i suksesjonen. Figurer kapittel Naturen i forandring. Kompendiet er ment som en støtte til feltundervisningen i biologi. Innsjøen blir først til myr og seinere til skog.

I heftet presenteres ulike feltbiologiske metoder. Videre beskrives følgende habitater: skog , innsjø og tjern, myr og havstran i tillegg til et kort avsnitt om plankton i havet. Skolelaboratoriet har et eget hefte som tar for seg marinbiologi.

Myr har stor betydning både som karbonlager og for utslipp eller opptak av klimagasser. Skogforskere er bekymret for forvaltningen av områder med hogstmoden skog på myr. Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr , vil det være suksesjon. Vi skiller mellom to hovedtyper suksesjon.

I pionerfasen etter en skogbrann vil organismer som løvetann bli bygget opp, dette er små organismer. I konsolideringsfasen bygges flere organismer og planter seg. Sørensen peker på en ny kjerne fra myra , hentet opp fra rundt fem meters dyp. Se her, sier han og viser meg en grense mellom innsjølag og torv.

Ordet art kan også brukes i videre betydning, og kan inkludere andre taksonomiske nivåer, f. Er dog brukt noen ganger i vann- og vannkantvegetasjon. Kalkskog : Brukes som et godt innarbeidet navn for skogtype på kalkrike bergarter. I nord er det et området med myrkantvegetasjon med arter som mjødurt, myrhatt og en del vierkratt og enkelte trær. I sør går helofyttvegetasjonen gradvis over til myrkant og videre til en fuktig skogtype.

Her dominerer platanlønn, men det er også innslag av ask (VU) og gråor. Tidligere er også krustjønnaks (regionalt sjelden) . Selv om innsjøen på mange måter repre- senterer et velavgrenset økosystem, så er det samtidig klart at vannkvaliteten gjen- speiler nedbørfeltets egenskaper. Skog og myr bidrar på svært synlig vis til inn- holdet av løst organisk karbon (humus) til ferskvann, noe som påvirker ikke bare farge, lysforhold og .