Forskjellige typer verneområder

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper , og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Det er regjeringen og Stortinget som legger rammene for vernet av natur i Norge. Miljødirektoratet, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard har . Vern av natur får ulike kategorier ut fra hva som skal vernes og hvor strengt vernet skal være. I Norge skiller vi mellom nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservat, biotopvernområder og marine verneområder.

Vern av arealer så vel på land som i vann, vassdrag og hav er helt nødvendig for å hindre at leveområder for dyr og planter blir ødelagt. På Svalbard er nesten av arealet vernet, som naturreservat og nesten som nasjonalparker. Hvilke typer vern finnes? Det vi kaller for verneområder er områder som er sikret gjennom et statlig vern, hvor naturmangfoldloven og tidligere naturvernloven er brukt for å gi spesielle områder en beskyttelse mot inngrep og noen typer bruk. Områdene får da en egen verneforskrift som regulerer hva som er . Av de 1prosent av Norges fastlandsareal som er vernet, dominerer høyfjellsområder i arealomfang.

Flere viktige naturtyper er ennå ikke tilstrekkelig fanget opp, blant annet er kyst- og sjøområder foreløpig dårlig representert. Du finner mer informasjon om dette i nasjonalt miljømål . Nesten prosent av Norges areal er vernet. Av dette er høyfjellsområder godt representert. Viktige naturtyper og områder med høyt biologisk mangfold er imidlertid ikke i tilstrekkelig grad fanget opp.

Kyst- og sjøområdene er foreløpig lite dekket av det vernede arealet. Skogområder, som huser halvparten av våre truede . Du kan også besøke Genressursreservatene for utvalgte treslag. I løpet av de siste 1årene har de europeiske landene avsatt en lang rekke områder av forskjellige typer for å ta vare på naturen. Genressurssenteret sin database over verneområder i skog bidrar til bevaring av genressurser hos en . Det dreier seg om flere ulike typer verneområder , fra nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater, via dyrelivsfredede områder til enkeltobjekter slik som gamle trær.

SNO har ansvar med å ta vare på disse områdene slik at verneverdiene og formålet . Naturvernområde naturvernområde. Ofte har lokalbefolkninga og storsamfunnet svært forskjellige oppfatninger om hva som bør vernes og hva som bør tillates i verneområder. Ettersom verneplan for myrer og våtmarker fokuserer på spesielle og egenartete naturtyper og biologisk mangfol foreslås de aktuelle områdene vernet som naturreservater. Svært mange av de norske nasjonalparker, landskapsvernområder og andre typer verneområder ligger i reindriftsområder.

Loven gir staten mulighet til å opprette forskjellige typer verneområder. Større områder på statens grunn kan fredes som nasjonalpark. Til en viss grad kan også tilgrensende privat grunn inngå.

Vi benytter fire typer vernekategorier av naturområder i Norge og gradene av vern varierer. En relativt streng verneform. I noen Nasjonalparker er det aktiv. IUCNs formål er å påvirke, oppmuntre og. Verdens naturvernunion, IUCN, har laget en standard for seks hovedtyper verneområder.

Disse bedriftene har virksomhet i . I Nordland er tallet på foreslåtte verneområder 7 mens hele 1forskjellige verneområder i dette fylket er berørt. Emerald-områdene er lite egnet til å få slik status, og om det er andre verneområder som bør omfattes av Emerald Network, for å øke beskyttelsen av bestemte arter og naturtyper. Jærkysten marine verneområde , Hå og Klepp kommuner, Rogaland fylke (ca. 1kmsjøareal).

Rødberget marine verneområde , Rissa kommune, Sør- Trøndelag fylke (ca. kmsjøareal). Gaulosen gjør at området blir tilgjengelig for forskjellige typer beitedyr. Ungdommene lærer også litt om bestemmelser i verneområder og forskjellige typer verneområder.

I arealleken utfordres ungdommene: Hvordan skape nye arealer i en kommune som nesten ikke har. Hvordan har fugler gjennom evolusjonen blitt tilpasset naturtypen de lever i?