Fjøs tegninger

Prisene i kostnadsoverslagene er basert på enhetspriser fra markedet og erfaring knyttet til dette. Disse enhetsprisene er hentet fra følgende kilder: Konkrete priser Nortura sine rådgivere har fått ved henvendelser til . Nytt kufjøs Bredt eller langt? Flere resultater fra gardsdrift.

Bygge ny driftsbyggning, bygge fjøs eller låve?

Vi bygger i hovedsak driftsbygninger, men kan også levere redskapshus, lager, verkstedhaller etc. Vertikal front: Bygger ca 15cm inn på fôrbrettet (Totalt 30cm ved tosidig fôrbrett). NB: viktig å være klar over dette når fjøset planlegges! Mål på tegning og effektiv lysåpning trenger ikke være identisk!

Melk heile året for å utnytte båsplassane. Sinkyr, kviger og kalvar i eldre del av bygningen. Oksar vert selde som kalvar. Ca 1mål dyrka mark, mål innmarksbeite.

Relativt høgt mekaniseringsnivå . Alt etter tiltakshavers ønske og behov. Tjenestebeskrivelse bygg bilde fjøs. Hedemark og Vest-Oppland . Rådgivere innen Bygningsplanlegging. Da Nedremyr skulle tegne nytt fjøs , gikk han til flere aktører for å få forslag. Det er også blitt mange studieturer for å se og høre erfaringer fra andre fjøs.

Tanken bak denne siden er å gi dere litt inspirasjon og andre løsninger på hvordan man kan tilrettelegge for god velferd til storfe. Tegninger og erfaringer har jeg til . Myrhaug Småbruk i Hamarøy kommune, Nordland. Vurderer du å bygge nytt ammekufjøs eller melkefjøs? Lurer du på om du skal bygge tallefjøs eller liggebåsfjøs med eller uten gjødselskraper?

Vi kan bistå med gode løsningsforslag og tegninger. Forliket omhandler flere ulike momenter, men ventilasjonsproblemene og den massive ismengden som kler fasadene på fjøset , illustrerer hvor viktig rett ventilasjon er når en bygger kaldfjøs. Om år gjelder krav om løsdrift i alle fjøs for storfe i konvensjonelt landbruk.

Fra byggestart til ferdigstilling har du normalt år. Fra ide til byggestart går det fort er par år.

Vi nærmer oss punktet da det kun er tida og veien. Norsk landbruksrådgivning som Landbruk Nord er tilknyttet har sterk fokus . Betongarbeidene kan forenkles med prefabrikkerte punktfundamenter under bærende søyler og skraperenner for møkk i betongelement. Liggebåser og forbrett kan også prefabrikkeres i tre, og monteres inn i fjøset.

LMS , arrangerte kurs med bygning som tema. Fagtur til Hallingdal, guid : Steinar Sørbøen. NLR– Byggrådgivere i Hedmark og Trøndelag. Tore Jevnaker, Tynset (HMS- rådgiver). Jan Arve Langørgen, Skjetlein.

Fjøsen til Lars Haugen, . Knut Erik Ree, Skjetlein. Vegar Brenne, Steinkjer. Terje Svarva, Steinkjer . Teknisk forprosjekt – for gjennomgang av Bergen kommune. Nylig kom tilsagnet fra Innovasjon Norge på to millioner kroner, som innebærer at også banken er med på investeringa.

Nyfjøsen er allerede ferdig prosjektert med tegninger fra Landbruk Nor og en driftsplan er utarbeidet av Norsk Landbruksrådgivning Nordland. Lehn har også innhentet tilbud på alt som .