Fakta om ferskvann

Alt ferskvann har opphavelig vært nedbør av vanndamp i atmosfæren. Vannet når innsjøer, elver og grunnvannsmagasiner direkte eller etter smelting av snø og is (se vannets kretsløp). Med elever i barneskolen kan det være greiest å jobbe i dammer eller innsjøer som er grunne inne ved land og gjerne bekker fremfor større elver.

Interaktivitet, Oppgave: Dra og slipp oppgave om næringskjede i ferskvann. Vannforbruket økte seks ganger i løpet av forrige århundre. I Vest-Asia, Nord-Afrika, Kina, India, Russland og USA bruker man mye mer ferskvann enn det naturen bringer tilbake, de har altså et overforbruk av vann.

Når dette overforbruket blir kombinert med utslipp fra industri og at kloakk renner inn i vannsystemer . De kan også lage dyret sitt i modellkitt og henge på en lapp med fakta eller fortelle om det muntlig. Hos noen biller og teger lever både larver og voksne i ferskvann (vannkalv, rygg- og buksvømmer), mens andre lever i vann som unge og på land og i lufta som voksne. Uavhengig av hvor de lever, skiller vi mellom . Vassdragsnaturen har store variasjoner som spenner fra klare og næringsfattige vann, elver med få arter og liten produksjon, til slamrike breelver og produktive og artsrike innsjøer i lavlandet.

Våtmarkene omfatter dessuten . Vannkalver, insektfamilie i ordenen biller. Størrelsen hos de norske artene varierer fra 2–mm. De lever som rovdyr i ferskvann.

Kroppen er bre oval med hvelvet overside. Bakbena er åreformede svømmeben med krans av hår. Utsettinger med ett- og toårige unger av regnbueørret og av ferskvannsstasjonære og anadro- me ørretstammer viser at fiskene kan leve både i. Naturforskning og NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning. FAKTA -ark gir populariserte sammendrag av publikasjoner fra stiftelsen.

Det er også tankevekkende at det bare er en brøkdel av vannet i kulen som er brukbar for mennesker – ferskvannet. Flere fakta om vannet på jorden du kan tenke på: Dersom det skulle gå hull på vannboblen på bildet, og alt vannet rant ut over USA, ville hele området befinne seg 1kilometer under vann. Det kryr av forskjellige insekter i ferskvann. Hvorfor flyter ting lettere i saltvann enn i ferskvann ? Her får du møte atskillige små vesener, både insektlarver, r. Verdens største hav er St.

Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle.

Utviklingen har imidlertid gått for sakte. Millioner av mennesker dør hvert. De har altså et overforbruk av vann.

De sendes til presse, ideelle organisasjoner, naturforvaltningen på ulike nivå, politikere og andre spesielt interesserte. Organisering av sportfiskerne.

Faktaarkene gir en kort framstilling av noen av våre viktigste . Laks-, sjørøye-og sjøørretfisket. Minstemål – størstemål i ferskvann. Norge, et sportsfiskeeldorado! Utføres av: NINA ( koordinator), NIVA, UniMiljø (UiB).

Behandling mot AGD med ferskvann. Analyser og rapportering: . Silikat tilsettes for å ha kontroll på pH. Silikat gir også kontroll på aluminium. Ferskvann med lav ionestyrke er trolig best.

AQUI-S tilsettes for sedasjon av fisken. Overflateavrenning og grunnvann som lekker ut av grunnen samles som ferskvann i innsjøer og elver. Noen fakta om isbreer og innlandsis.

Klassisk furunkulose er en smittsom sykdom som kan gi høy dødelighet hos laksefisk både i ferskvann og i sjøvann. Rent vann er en svært begrenset ressurs. Vi nærmer oss 7milliarder mennesker på kloden, men vi kan bare nyttegjøre oss 1prosent av verdens ferske vannmasser.

For bare 5prosent av alt vann er ferskvann – resten er saltvann. Og 70prosent av ferskvannet er frosset i ismassene i Antarktis og på .