Etos patos logos ndla

Etos – det å spille på avsenderens integritet og troverdighet. Patos – det å spille på mottakerens følelser. Dette kaller vi de tre appellformene i retorikken, og de er knyttet til de hovedelementene i den retoriske . Den som skal overbevise, må både framstå med autoritet og troverdighet ( etos ), bevege mottakerne ( patos ) og legge fram et overbevisende saksforhold ( logos ). Aristoteles og Martin Luther King . Bruk av logos , patos og etos er sentralt.

Etter å ha følgt denne læringsstien skal du. Veiledning: Forslag til fasit på en oppgave om appellformer i en tekst. Skjult argumentasjon: Kan du . Etos , logos og patos er dei tre appellformene i retorikk. Når du kommuniserer retorisk, er kommunikasjonen både effektiv og planlagd.

Det er viktig med kunnskap om kva for appellform som passar best i den situasjonen du skal . Arbeidsoppdrag, Oppgave: Analyseoppgave. På hvilken måte brukes etos , logos og patos i denne reklamefilmen?

Hvilke to setninger markerer overgangen fra hoveddel til avslutning? Hvordan avslutter Haakon talen sin? For at en tale skal gjøre inntrykk, er det viktig at publikum føler respekt for taleren og tillit til ham. Denne respekten og tilliten kaller vi talerens etos. Etos kan bygge på ytre forhold som . Fagstoff: Når en tekst spiller på kvaliteter som troverdighet, integritet, faglig kompetanse og moral hos avsender, sier vi at etos står sterkt i teksten.

Retoriske virkemidler er brukt på en ganske god måte. Læringssti: Etos , patos og logos. Talen inneholder få retoriske virkemidler. Taleren bruker etos , patos og logos ganske gjennomtenkt. Framføring, Taleren snakker høyt og . Fagstoff: All retorikk handler i mer eller mindre grad om å påvirke mottakeren i forhold til et saksforhold.

Men som vi ser av det vi nå har sagt om etos og patos , trenger ikke påvirkningen å ta utgangspunkt i denne saken. Fagstoff: For at en tekst skal være go er det ikke nok med etos og patos. Når vi blir overbevist av en tekst på grunn av innholdet, er det logos som har vært inne i bildet.

Logos må også være holdbar. I tillegg er retorikk læra om hvordan man kan tilegne seg denne kunsten. Retorikk blir ofte definert som kunsten å overbevise.

Når vi skal anvende retorikk eller analysere retorikken i tekster eller taler, bruker vi de greske begrepa . Disse tre appellformene kalte de logos , etos og patos. Etos og patos er appellformer som virker mer i det skjulte: Etos handler om talerens troverdighet, mens patos betegner følelsene som taleren . Les fagstoff og studer hvordan appellformene brukes i ulike medieuttrykk.