Erstatningsbeløp sau

Erstatningsordningen er avviklet. Tap av sau til fredet rovvilt ble ikke dekket av denne ordningen. Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt forvaltes av Miljødirektoratet.

Hvis du ønsker flere detaljer om årlige . Mange av disse dyrene blir aldri funnet og dødsårsaken er dermed vanskelig å fastsette. I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Nå kan du søke om rovvilterstatning for sau via internett. ERSTATNINGER FOR TAP AV SAU OG LAM TIL FREDET ROVVILT I. For å komme fram til den fulle og hele verdien av geita må det også tas med i vurderingen om tapet får innvirkning på driftstilskuddet.

Videre bør det også avklares om tapet av dyret(a) vil ha innvirkning på avløsertilskuddet. Forhold som nevnt her må beregnes i hvert enkelt tilfelle når en skal fastsette erstatningsbeløpet. Nesten millioner kroner ble utbetalt i fjor. De ti siste årene har den norske stat brukt over en halv milliard kroner på å erstatte bøndenes tap av sau til rovdyr.

I forarbeidene til stortingsmeldingen foreslo Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning en ordning for forskuddsvis utbetaling av erstatning , slik at de som taper minst sauer tjener på å. I Norge har vi dermed ingen presise tall for hvor mange husdyr som blir tatt av rovdyr hvert år. Hvert år slippes rundt to millioner sau ut på beite. De siste ti årene har staten betalt 5millioner kroner i erstatning for sau dokumentert eller antatt drept av rovdyr, men Reidar Hansen søker ikke lenger fylkesmannen om erstatning. Han har ingen rovdyrtap, selv om han har 2sauer beitende midt i Osdalsparets ulverevir. Det er noen som vil løse . De regionale rovviltnemndene fastsetter i sine forvaltningsplaner hvor sauedrift skal prioriteres, og hvor målene for rovviltbestandene skal oppnås.

Forskriftens virkeområde er avgrenset til å gjelde situasjoner der én av de fem rovviltartene: gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn fører til tap eller skade på husdyrartene sau , geit, storfe og hest, samt de nevnte typer brukshunder. Dette innebærer at det normalt ikke ytes erstatning for tilfeller der rovvilt volder . For Lier er det nå innvilget erstatning for 1av de 1tapene det ble søkt erstatning for. Dette er en rekordøkning i forhold til året før, da sau og lam ble erstattet. Dette etter å ha mottatt tilleggsopplysninger til saken.

Ny vurdering av saken medfører økt erstatning. Korrigert vedtak medfører . Fylkesmannen har gitt erstatning for 1sauer og lam. Samlet erstatningssum er på 164 . Sauer tåler heller ikke særlig lange løpeturer og kan derfor dø av utmattelse hvis de blir jaget av hund.

Sauer løper jo ofte i flokk, så det kan fort bli dyrt, konstaterer han tørt. Hva kan skje med hunder som jager sau ? Men fortsatt forsvinner det drøyt 20. Antall sau som er erstattet har holdt seg relativt jevnt de siste fire årene (figur 1).