Erstatning for tap av sau på beite

Erstatningsordningen er avviklet. Tap av sau til fredet rovvilt ble ikke dekket av denne ordningen. Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt forvaltes av Miljødirektoratet.

Hvis du ønsker flere detaljer om årlige . Foretak med store og uforutsette tap av sau på utmarksbeite har kunnet søke om erstatning over denne ordningen.

Ordningen erstattet ikke tap forårsaket av fredet rovvilt. Omfanget av erstatning for tap av sau varierte betydelig mellom år, med . Samlet tap når alle årsaker tas i betraktning . I tilfeller hvor det ikke er funnet kadaver eller det ikke er mulig å fastslå skadeårsak kan det utbetales erstatning etter en skjønnsvurdering. Stortinget har fastsatt en . Mange av disse dyrene blir aldri funnet og dødsårsaken er dermed vanskelig å fastsette.

Nesten millioner kroner ble utbetalt i fjor.

I Norge har vi dermed ingen presise tall for hvor mange husdyr som blir tatt av rovdyr hvert år. Hvert år slippes rundt to millioner sau ut på beite. Forskriften skal også medvirke til å redusere tapene av husdyr på beite. Full erstatning for tap av sau og geit ytes etter sats for grunnverdi fastsatt av Miljødirektoratet på bakgrunn av slaktevekter og priser for angjeldende tapsår. For sau ytes erstatning for følgekostnader knyttet til det enkelte dyr som . Dei som er spesielt råka av store tap av sau på beite som det ikkje er mogleg å verne seg mot, og som ikkje skuldast freda rovvilt, kan få økonomisk støtte gjennom denne ordninga.

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller katastrofepreget tap av sau på beite. Ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon kan du søke om erstatning ved avlingssvikt vinterskader på eng svikt i honningproduksjonen Erst. Du kan søkje om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaka av klimatiske forhold eller katastrofeprega tap av sau på beite. Det kan vere produksjonssvikt som skuldast klimatiske eller klimatisk avleidde forhol eller katastrofeprega tap av sau på beite. Ved klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon kan det gjevast erstatning.

Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre. Plante- og honningsproduksjon – klimaavhemgige skader.

Dette er noenlunde likt som innmeldte tap fra i fjor.

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite – erstatning. Sauenæringen får i dag erstatning for sau og lam tatt av rovvilt et par uker etter at de har søkt om det. I fjor ble det på landsbasis søkt erstatning for tap av over 56.

Det registreres antall dyr som slippes på beite og hvor mange som kommer tilbake, sier Bjørke. Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.