Eksempler på lokale miljøproblemer

Har lest mye men de fleste bøker nevner bare klimaendringer som globale miljøproblemer ! Dessuten: ozonhullet, bioakkumulering av pesticider (DDT f. eks.), sur nedbør, atomavfall. Miljøproblemer kan være lokale , regionale eller globale. Lokale miljøproblemer oppstår nær utslippskilden. Regionale miljøproblemer oppstår lengre fra kilden.

Et eksempel er sur nedbør.

En av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor i dag, er de globale miljøproblemene. Det er mange som arbeider aktivt med miljøvern i dag. Det er viktig å begynne på lokalt og nasjonalt nivå, og mange gjør en enorm. Klimagasser og miljøgifter er eksempler på dette.

I andre verdensdeler ser vi at problemene vedvarer, eller at de til og med blir større. De særegne miljøproblemene i sør er knyttet til knapphet på og dårlig forvaltning av vann, elendige sanitærforhol forfall i storbyene, jorderosjon, avskoging og sterk lokal luftforurensning, blant annet som følge av bruk av ved og åpen ild innendørs. Dessuten er både miljøpolitikk og miljøovervåking i hovedsak mindre.

Avgiftsendringen som har vridd bilparken over til mer og mer diesel er i så måte ikke et eksempel til etterfølgelse. Diesel er nemlig en synder når det gjelder NOx- utslippene og sjefssynderen i de større byene.

Spesielt på kalde dager, når luftsirkulasjonen er dårlig og det ligger et lokk over flere byer, som i Bergen og Oslo . De lokale og de globale. Dette vil få konsekvenser som jeg tror de fleste av oss vil være enige i at ikke er å trakte etter. Dette er problemer som det er vanskeligere å påvise . Miljø – og ressursøkonomi. Eksempler på globale er f. Myndighetene kan i prinsippet løse problemet alene. Det finnes mange miljøproblemer som er globale.

Globale miljøproblemer kan knyttes til begreper som bærekraftig utvikling, biologisk mangfol ulike former for forurensning, og såkalte globale fotavtrykk. Det globale miljøproblemet som er mest prekært er klimaendringene, eller den menneskeskapte . Det gjelder miljøproblemer på alle nivåer, fra det globale til det lokale. Av de globale problemene er utslipp av COog en mulig påfølgende klimaendring kanskje det mest alvorlige. Forsuring og redusert luftkvalitet i våre byer og tettsteder er eksempler på regionale og lokale miljøproblemer. Differensierte satser etter for eksempel trafikkmengde, tidspunkt, antall personer pr.

Lokale veiavgifter som varierer etter trengselen på veinettet og miljøskadene på omgivelsene. Drivstoffavgifter, høyere i byregioner enn i utkantstrøk. Helt siden mennesket begynte å. Med den grønne revolusjonen i jordbruket ble de lokale sortene i stor grad erstattet av noen få nye , høytytende varianter.

Handel med plantefrø ble. Flere eksempler har vist at redusert genetisk mangfold gir økt sårbarhet for plantesykdommer. Problemstillingen kan synes spesielt relevant for investeringer i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen, ettersom det her i en del tilfeller vil kunne være sannsynlig at noe vil bli gjort for for eksempel å effektivisere energibruken og løse lokale miljøproblemer.

Men de nasjonale utslippene fortsatte likevel å stige. Den slo fast at om den materielle veksten ikke ble redusert, ville verden . Miljøulempene knyttet til sarnferdselssektoren er typiske eksempler på dette. Men ser en bort fra lokale miljøproblemer som SO2-utslipp og vannforurensning, er det lite empirisk støtte for at økonomisk vekst fører til et bedre miljø.

For avskoging så vel som CO2-utslipp tyder det meste på at sammenhengen er klart negativ for alle kjente inntektsnivåer: Økt vekst fører til mer utslipp, mer . I den tradisjonelle meningen var miljøproblemene avgrensbare, lokalt observerbare og lot seg relativt enkelt kople til identifiserbare samfunnsinteresser. Den endrede forståelsen av miljøproblemene bygger blant annet på følgende observasjoner:. Utslippskrav og bedre teknologi førte til mindre utslipp.

Komplekse sammenhenger: Press på miljøet fra mange hol som klimaendringer. Fjellbjørkemåler, flått og mårhund er eksempler på arter som sprer seg stadig raskere. TeknoHagen: Globalisert verden, sterk vekt på.

Slike endringer er ikke på vei idag.