Eksempel på økosystem

Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen. Eksempler på ulike økosystemer kan være innsjø, myr, skog, fjell, fjære osv. Hver av disse kan deles opp mer detaljert, for eksempel barskog og . Disse kan også inndeles i flere typer ut fra ulike miljøforhold som klima, næringsforhold i jorda, tilgang på vann, osv. På denne måten får vi mange . I økologien forsøker man altså å forstå hvorledes populasjoner, arter og økosystemer påvirkes av miljøfaktorer, og å utlede naturlover som gjør det mulig å forutsi hvorledes en populasjon eller et økosystem vil utvikle seg i fremtiden.

Jorden der levende organismer kan eksistere. For eksempel trengs økologisk kunnskap for å forstå hvordan et varmere . I et økosystem inngår det fire komponenter, foruten de tre påfølgende som er produsenter, forbrukere (konsumenter) og nedbrytere spiller også miljøet og dets. Alt i et økosystem som lever, kalles biotiske faktorer. Planter og dyr er ulike biotiske faktorer.

Det som ikke lever kaller vi abiotiske faktorer. Variasjonen i naturen kalles biologisk mangfold. Det handler for eksempel om hvor mange ulike arter som finnes. Når arter dør ut, blir . Organismer kan bare leve, vokse og formere seg i områder hvor miljøet er godt.

Jordkloden har forskjellige typer. Biotiske faktorer kan være andre organsismer som kan være konkurerrende dyrearter eller planter. Det er vanskelig å se hvor det ene økosystemet slutter og begynner. Et økosystem består av levende og ikke-levende faktorer.

Verdenshavene er våre største økosystemer. Ei strand er et mindre økosystem der det kan være vanskelig å se grensene til vann og land. Andre eksempler på økosystemer er en ørken, skog, . Hva kan være et eksempel på et nesten helt isolert økosystem ? Og hvordan livet der har utviklet seg annerledes i forhold til ikke et isolert økosystem ? Klimaendringene vil påvirke økosystemer over hele verden, og endringene vil oppleves.

Marine økosystemer har derfor ofte ti ganger større biomasse av dyreplankton enn av planktonspisende fisk. Men det er ikke all- tid slik, planteplankton kan for eksempel forsyne en større biomasse på neste nivå i næringskjeden fordi de formerer seg like raskt som de blir spist. For å forstå hvordan økosystem fungerer. Naturmangfold (også kalt biologisk mangfol biomangfold eller biodiversitet) er summen av mangfoldet i naturen. Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter.

Et eksempel : en øy har to fuglearter og én pattedyrart. Artene i samfunnene lever i samspill med hverandre og miljøet omkring. Alle plante- og dyresamfunnene i et område, sammen med det miljøet de lever i, er et økosystem. Samfunn: Alle populasjoner av planter og dyr som normalt lever.

Marin tilførsel (både i form av næring og energi) til økosystemer på land er mer utpreget i de kystnære områdene på Svalbard enn i mange andre høy-arktiske regioner. Trekkende spurvefugler (for eksempel snøspurv) og vadefugler (for eksempel fjæreplytt) øker artsmangfoldet og tilgjengelighet av byttedyr .