Drøvtyggere i norge

Avkommet kalles normalt kalv, men for noen grupper finnes det også andre benevnelser, eksempelvis hos sauer og geiter. De respektive artiklene omkategoriseres tilsvarende. Alle arter eller grupper av arter i . Dyr som tygger drøv, dvs.

Også kameldyr tygger drøv, men tarmkanalen deres er bygd . Drøvtyggere , pattedyrunderorden i ordenen partåete klovdyr.

En formage bestående av vom og nettmage (reticulum), etterfulgt av bladmage (omasum) og løypemage . Andre drøvtyggere er for eksempel sau, geit, elg, rådyr, hjort og rein. Agronom – planteproduksjon. Hjortedyr hører til klovdyrene, en gruppe planteetere med to klover på hver fot, og de er drøvtyggere.

De siste år har utbredelsen av hjort økt kraftig i Norge , og i dag finnes den i de fleste kommuner sør for Saltfjellet i Nordland. Sykdommen smitter ikke til mennesker. Blåtunge rammer i første rekke sau og storfe.

Drøvtygging er trolig den mest effektive og spesialiserte fordøyelsesmetoden som dyrene har utviklet.

Den eksisterer i et stort antall hovdyr, så som okse, hjort, sau, geit og sjiraff, men er også utviklet hos både kenguru og dovendyr. Fordi pattedyrene mangler enzymer som kan bryte ned plantekosten, benytter de seg i stedet . Nest mest behandlete sjukdom hos mjølkeku i Norge. Risiko øker med alder og høg ytelse.

Egentlig en svikt i kalsium-reguleringa. Bakgrunn: Stort tap av kalsium til mjølk. Kalsium i plasma (6kg ku) : ca . Mesteparten av norske dyrkbare arealer kan brukes til å dyrke menneskematen direkte – noe som er mye mer effektivt enn å produsere kjøtt.

Vinteren i Norge er lang, derfor må minst to tredjedeler av maten til . Regelverket forbyr bruk av fiskemel til drøvtyggere og stiller strenge krav til adskilt produksjon av blandinger med og uten fiskemel for å unngå kryssforurensninger. I Norge har man lange tradisjoner for å bruke fiskeråstoff i fôr til husdyr og Mattilsynet mener at det ikke er noen faglige grunner til å legge så . Eurofins analyser av alle typer grovfôr. Hygienisk kvalitet, gjæringskvalitet, næringsinnhold og mineraler. Statens veterinære serumlaboratorium, København, Danmark, . Veterinærinstituttet, Veterinary Research Institute , Brno, Czech republic, 3. Prosjektet går i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norges veterinærhøgskole, Aarhus Universitet i Danmark.

Det er finansiert gjennom Matprogrammet til Norges Forskningsråd og har ei totalramme på fem millioner kroner over fire år. Målet for prosjektet er å finne alternativer til .

Norge består av prosent utmark og 3-prosent dyrkamark. Mesteparten av dyrkamarka (pløybar mark, dypere enn cm) er så nordlig, høytliggende eller grunnlendt at det er tryggest med gras eller lav, eller . En opphevelse av forbudet mot å eksportere PAP fra drøvtyggere til tredjeland på visse vilkår, vil også innebære en ny mulighet for norske virksomheter. I dag foregår det kun handel med PAP (kategori slakteavfall fra drøvtyggere , svin og fjørfe) til bruk i kjæledyrfôr i Norge og EU-land. Forbud mot fiskemel til drøvtyggere.

EØS-komiteen forbud mot bruk av fiskemel i fôr til drøvtyggere. Dette betyr at det blir forbudt også i Norge å fôre drøvtyggere med fiskemel. I New Zealand er av utslippene fra landbruk basert på drøvtyggere.

Metanogener og metanogenesen. Produksjon av hvitt kjøtt som svin og kylling foregår for det meste innendørs. Produserer vi mer av dette, og mindre av kjøtt fra drøvtyggere i Norge , legger vi i realiteten jord og utmark brakk. Effektivisering skader landbruket.

Når ønsket er å effektivisere og industrialisere landbruket, øker etterspørselen for kraftfôr.