Dekningsbidragskalkyle sau

Dekningsbidragskalkyle på sau. Kalkulatoren ligger under kategorien Verktøykasse. Denne kategorien kun for medlemmer og krever derfor pålogging. Oversikt over ulike satser for distriktstilskudd til kjøttproduksjon i Nord-.

Sone gjelder for hele . Dette er den fjerde utgaven av standard regionale dekningsbidragskalkyler for Østlandets and- re bygder. Samtidig med denne utgaven, lages det et hefte for Østlandets flatbygder som om- fatter flere kalkyler med grønnsaker, bær og frukt som ikke er aktuelle i de nordlige og høye- religgende andre bygdene. Regionale dekningsbidragskalkyler. Sau kjøttproduksjoon, norsk hvit.

Oppgaven var i utgangspunktet en idé fra Norsk sau og geit som jeg syntes virket spennende siden den var praktisk rettet. Man kan bruke dette til å . Ofte minimumsfaktor for mjølkeprodusentane. Bra med areal for bruka med sau. Mykje kjøring for dei som har utvida. Produksjon: Grassurfôr, 4-års eng, gonger slått.

Husdyrtilskudd(for mer enn ett år). Det er et stort potensial hvis Mariann og John Petter bestemmer seg for å satse på ammeku eller sau i framtida. Kanskje starter de med ammeku eller sau når tida er moden. I tillegg har rådgiver Lislegaard satt opp dekningsbidragskalkylen , som gir en strategi for arbeidet med gården.

Disse inngår da gjerne som grunnlag for produksjonsplanlegging og for lønnsomhetskalkyler ved investeringer. I en produksjonsbedrift vil dekningsbidraget kunne finnes ved å trekke direkte materialkostnader, . Driftsplan – årig budsjett med orientering om korleis opptrapping av produksjonen skal gjennomførast. Oversikt som syner ressursar og gjødselkapasitet, etter at prosjektet er gjennomført. Leigeavtaler for jor mjølkekvoter og kjøp av grovfôr.

FOR KOMBINERTPRODUKSJON. Tilskuddets betydning for inntekts- og produksjonsutvikling i sauenæringen. Vi har beregnet tilskuddets relative betydning for inntektene til saueprodusenter. Dette har vi gjort ved å lage en dekningsbidragskalkyle per vinterfôra sau for en sauebonde lokalisert i arealtilskuddsone 5. I forhold til type produksjon.

Rasevalg (slaktevekter, fôr-forbruk). Salgbar avling, pris, inntekt. Sum salgbar avling, 500. Arealtilskudd (0-2da), 290.

En vurdering av kostnader, agronomiske og arealmessige forhold ved innmarksbeiting med sau i. Ved beregningen av erstatningen vil NILF benytte dekningsbidragskalkyler for de aktuelle produksjoner. I de fleste tilfeller vil produksjonen utover konsesjonsgrensa være relativt liten i forhold til hele produksjonsomfanget, og dette gjør at overproduksjonen i liten grad påvirker de faste kostnadene. Standard dekningsbidragskalkyler for sauehald og ammekuproduksjon for ulike geografiske område er lagt til grunn saman med data frå Driftsgranskingar i jordbruket.