Dataprogram sau

Du registrerar inn alle lammingsopplysningar, fødsels-, vår- og haustvekter og eventuelle sjukdomar. Lurer på om nokon har erfaringar med program for sau ? Finst der alternativ til LED- sau , utanom bondeversjonen til sauekontrollen? Programmet er konstruert for å følge deg gjennom hele året. Oversiktlig venstremeny som er sessongstyrt, gir rask tilgang til de til en hver tid mest brukte valg enten det er vinter, vår, sommer eller høst. Først ute med støtte til ny teknologi.

Slik holder vi god kontroll på hvilke sauer og lam som pares når, hvordan og med hvem. Vi prøver å pare de beste værene med de nest beste sauene og de beste sauene med de nest beste værene for å sikre god og . GP-hund: Hvert år arrangeres det over 1gjeterhundprøver rundt om i landet. Som prøvearrangør tilbyr vi deg et dataprogram vi har kalt GP-hund til hjelp når du skal arrangere gjeterhundprøver. Dette programmet kan du laste ned her: NB!

Husk at du med jevne mellomrom også må oppdatere hundedataene i GP-hund for . Led- Sau – dataprogram for aktive saueholdere. PDA, med og uten RFID-leser forenkler registreringen betydelig. Vi har års erfaring med PDA til registrering av opplysninger. Agrodata – rekneskap og gjødselplan.

Agromatic – data for jord- og skogbruk. Bonderegnskap – t online regnskapsbyrå for landbruk. InfoKu – buskapsoversikt, Bratlies Data as. VR-Landbruksdata – rekneskap. Lindholt Data – rekneskap, sau mm.

Molekyler med bestemte egenskaper er ettertraktet i utvikling av nye medikamenter. En ny type datasøk forenkler trålingen gjennom enorme. Flått kan smitte oss med sykdom fra sau.

Vi vet ikke hvor mange i Norge som kan ha fått den flått-overførte sykdommen anaplasmose. Fostertelling på sau øker stadig i omfang, da lammeprodusenter etterhvert har sett nytten av dette. Noen bruker elektroniske dingser og scanner nr. Noen sorterer søyene rett fra fosterteller, . Bakgrunnen for omleggingen er særlig forvaltningens behov for å modernisere dataprogrammer og – systemer.

For bonden er dagens søknadsrutiner relativt enkle. Undersøkelser viser at bonden bruker om lag en halv time . Forutsetningen er at alt blir registrert og at det gjøres fortløpende. Sauekontrollen som journal. Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite – Sats per dyr og dag ved mer innmarksbeite.

Kan brukes til registrering av vekter, paring, lamming, scanning,hendelser, behandling, sortering, oppslag m. Dataprogram brukt til beregningene. Kor mange dyr som kan gå i eit utmarksområde er heilt avhengig av naturvilkåra på staden og kva mål ein har med beite – bruken. Døme på mål med utmarksbeiting kan vera å skjøtte biologisk mangfald eller ulike landskapskvalitetar, hindre att- groing eller få mest muleg att i form av kjøt. Denne bruksanvisningen går igjennom hvordan dataprogrammet installeres, og hvordan menyene på.

NIBIO har i Sau i drift studert. Full oversikt over buskapen din. Enkel og sikker registrering. Henter data fra PDA, vekter, lesestaver og internett. Behov for nytt dataprogram.

Søknadsåret følger kalenderåret. Kortere tid fra søknad til utbetaling. Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon. Lateral Displacement of Retaining Walls. J Medina, N Sau , J Quintana.

Journal of Geological Resource and Engineering. Påmelding til prosjektet. I år er det kome med i prosjektet ein god del buskapar som også har sau.

På internett er det no to dataprogram laga i Excel som kan brukast for fastsetjing av pris. Planleggingsprogrammet til NORSØK benyttet for å beregne hvor mange sauer og lam det er fôr til på arealet. Det er gjort beregninger .