Biologisk mangfold trusler

Noen ganger har det skjedd store endringer i løpet av kort tid som følge av naturkatastrofer. Mange arter har dødd ut fordi de ikke har greid seg under de nye miljøforholdene. Den viktigste årsaken er at leveområdene til mange arter ødelegges ved fysiske inngrep.

Andre trusler mot biomangfoldet kan være forurensning, klimaendringer, høsting og introduksjon av fremmede arter. Jordbruk, skogbruk og utbygginger av ulike . De viktigste truslene mot biologisk mangfold.

Fysiske inngrep og oppsplitting av arters levesteder. Arealinngrep og nedbygging eller oppsplitting av arters leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold , og innbefatter ulike former for bygg og anlegg, hus, veger, vassdragsreguleringer, kraftlinjer, masseuttak . Den generelle samfunnsutviklingen med stadig mer intensiv utnyttelse av naturressurser og arealer er en økende trussel mot det biologiske mangfoldet. Jordas naturlige økosystemer endres i økende tempo til utbyggingsområder eller kultiverte arealer, mens kortsiktige økonomiske interesser medvirker til overbeskatning av . Gå til Trusler mot det biologiske mangfoldet – Truslene mot det biologiske mangfoldet kan henregnes til seks årsaker: Tap og oppstykking av leveområder. Eksport av arter til økosystemer utenfor deres naturlige leveområder – enten bevisst eller som en indirekte følge av økt handel og kommuniksajon.

I framtiden vil klimaendringer utgjøre en stadig større trussel mot det biologiske mangfoldet. De artene som er i størst fare er i tropiske og subtropiske strøk.

Men også i Norge vil naturen. Klimaendringer truer biologisk mangfold. Klima og biologisk mangfold er også tema for FNs biomangfolddag som markeres i dag. Den nordlige halvkulen kan bli hardt.

I tillegg vil klimaendringene forsterke effektene av en rekke andre trusler mot artene. Hvordan kan vi stanse tapet av biologisk mangfold ? Naturmangfold (også kalt biologisk mangfold , biomangfold eller biodiversitet) er summen av mangfoldet i naturen. Klimakonvensjonen og konvensjonen . Genetisk mangfold er en del av det biologiske mangfoldet , og genetisk variasjon er selve grunnlaget for jordbruket. Når dette er truet, er på lang sikt også landbruk og global matproduksjon i fare. En av målsettingene for Naturmangfoldåret har vært at tapet av biologisk mangfold skal stanses.

Konvensjonen om biologisk mang- fold stiller kravet om at landene må hindre introduksjoner som truer økosystemer, habitater eller arter. Dette betyr at arbeidet med å forhindre uønskede introduksjoner generelt må intensiveres. Videre må forskning om- kring forutsigelse av de økologiske ef- fektene styrkes, slik at det . Odd Stabbetorp, NINA Oslo: Sårbarhetsvurdering av planter med små populasjoner. En studie av havstrandsarter i. Kjetil Hindar, NINA TrondheiArt og underart som anvendte- taksonomiske kategorier i .

Sammendrag som omhandler trusler mot det biologiske mangfoldet. Notatene beskriver hvilke ting som er trusler for det biologiske mangfoldighet. Menneskenes påvirkning av det biologiske mangfoldet foregår over hele jorda, men påvirkningene er særlig sterke i områder med stor befolkning og høyt materielt forbruk. Truslene mot mangfoldet er spesielt store der høy befolkningstetthet påvirker områder med særlig høyt artsmangfold og mange spesielle økosystemer.

Programmets hovedmål: Å bedre kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig bruk av biologiske ressurser og bevaring av. Radisson SAS Royal Hotel (Bryggen), Bergen. Kirsten Broch Mathisen, Norges . Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Biologisk mangfold – Dynamikk, trusler og forvaltning. Målet med denne dagen er å sette fokus på trusler mot bevaringen av det biologiske mangfoldet i verden.

I dette utviklingsprosjektet fokuseres altså på en rekke ulike typer indikatorer for biologisk mangfold i skog, og disse differensieres i forhold til karakteristika ved de forskjellige definerte livsmiljøene. Kriterier og indikatorer for. Det er verdt å merke seg at formålet med.