Beitekrav storfe

I følge § i Forskrift om hold av storfe , skal storfe sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum uker i løpet av sommerhalvåret. Kravet gjelder uten unntak for storfe som er oppstallet i båsfjøs. Dersom egnet beite ikke er tilgjengelig for løsdriftsfjøs bygd før 1. I mars arrangerte Landbruk Nordvest og Møre og Romsdal Bondelag tre møter spreidd i fylket gjennom prosjektet Bedre og økt beite i Møre og Romsdal. Mattilsynet deltok med formål å informera om forskriftskravet til mosjon for storfe. Det vart og informert blant anna om korleis Mattilsynet vil føre tilsyn . Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 22.

Etter ti år med overgangsregler og utsettelser ble beitekravet i år innført også for kyr i løsdriftfjøs. Unntaket er gårder med løsdriftfjøs bygd før 1. Der skal dyrene i stedet ha tilgang til egnet luftegår framgår det av en melding på Mattilsynets hjemmeside. Bondelag vil med dette informere om hvilke regler som gjelder for kalver når det gjelder mosjons- og beitekrav. De eneste dyra som har unntak . For storfe som fremdeles står bundet i båsfjøs, er mosjonskravet på minimum uker.

I løsdrift har fjøset en åpen løsning. Utfordringene fører til at flere bønder ikke tør å prøve på å oppnå beitekravet , men heller belager seg på dispensasjoner fra mosjonskravet og krever omarbeiding av paragrafen. Veier og andre fysiske . Uansett kva mjølkebøndene meiner om dette gjeld beitekravet også for storfe i lausdriftsfjøs fra 1. Det vil seia at dei skal ha høve til mosjon på beite i minimum veker i sommarhalvåret. Eller dersom det er umogleg å sleppe på beite, kan det nyttast luftegard for å tilfredsstille kravet til mosjon.

Lausdriftskravet, lufte- og beitekravet. Storfe skal oppstallast i lausdrift. Mellom anna er det krav om at storfe skal vere på beite . Loven om dyrevelferd sikrer i dag alt storfe mulighet til fri bevegelse og mosjon i løpet av sommerhalvåret.

Departementet foreslår å endre overgangsbestemmelsene i forskrift om hold av storfe slik at båsfjøs som har vært i. Gjeldende regelverk innebærer at storfe som utgangspunkt skal holdes i løsdrift. Forskrift for hold av storfe stiller krav om minst åtte ukers beite. Når de selv får velge, bruker kyr fire til ni timer daglig på beite og beveger seg gjerne flere kilometer. I tillegg til å tilbringe dagen med å lete etter spiselige planter, gir beiting . Kyr har tette familiebån spesielt mellom mor og datter.

Lukt og slikking er viktig for sosial kontakt. Forskriflen gir unntak fra beitekravet for ukastrerte hanndyr. Oversikten over eventuelle brudd mot kravet foreligger først etter nyttår. Beitekravet for ku legger beslag på fulldyrka mark og svekker den totale matproduksjonen.

Og vidare Hvordan kan Mattilsynet tillate. Eg jobba ei tid som veterinær i ein robotfjøs med to tusen storfe , altså tjue gonger større enn dei største besetningane bonden Skinnes viser til. Beitekravet skulle utvides for å gjelde okser opp til ni måneder, mens de fortsatt er spretne ungdyr. Men for å vurdere om det er praktisk mulig,. Mattilsynet har i fem år jobbet med å revidere, harmonisere og forenkle en forskrift for hold av storfe , småfe og svin.

Fra og med årets sesong gjelder beitekravet også for storfe som holdes i løsdrift, og i kravteksten kan vi lese at hovedregelen er at storfe skal ha tilgang til beite minst åtte uker om sommeren. Hvis beite ikke er tilgjengelig, kan det nyttes luftegård – for at kua skal få mosjon og strekke på beina. Tilskuddet utmåles på grunnlag av dette. Sau og laI søknadsskjemaet fører du opp antall sau og lam som er sluppet på utmarksbeite og antall sau og lam som er sanket fra utmarksbeite etter å ha . Med stor interesse for storfe , valgte vi å skrive en oppgave innen temaet velferdsavdeling i automatiserte melkesystem (AMS) fjøs.

Ideen startet med hvorfor bygningsrådgivere anbefaler bønder å bygge en ekstra avdeling bak melkeroboten. Oppgaven omhandler hvordan melkekyrs atferd påvirkes av velferdsavdelingen, og . I år er første året det er krav om at alle storfe skal ut for å få mosjon. Det er godt for både folk og fe når kyr og ungdyr kommer ut på grønt gress i . Dette er ofte omtalt som beitekravet.