Avvirkning skog norge

Forholdet mellom årlig tilvekst i Norges skoger og årlig skogavvirkning belyser bærekraften i tømmerproduksjon over ti så vel som den nåværende tilgjengelighet og potensialet for fremtidig tilgang av tømmer. For et bærekraftig skogbruk må ikke den årlige skogavvirkningen over tid overstige årlig tilvekst. Tilvekst og skogavvirkning. Aktiviteter under skogbrukets primærproduksjon.

Gjennomsnittlig avvirkning var samtidig. Avvirkning og naturlig avgang utgjør .

Mer hogst tross lavere priser. Bare en gang tidligere,. Nesten prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. Tømmeravvirkning og – priser. I diagrammene finner du årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på rundvirke levert til skogindustrien.

I linkene til høyre ligger årlig fylkesvis statistikk. Sortimentene ved til brensel (energivirke), pyntegrønt og juletrær inngår ikke i statistikken. Nederst på denne siden kan du hente ut . Utvikling av årlig tilvekst for gran, furu og lauvtrær for all skog og total skogavvirkning.

Statskog er Norges største skogeier med i alt millioner dekar produktiv skog. Selve avvirkningen skjer gjennom innleide entreprenører. Statskog avvirker hogstmoden skog , og det totale kvantumet varierer fra år til år. For- avvirkning er hugst som foretas mens skogbestandet er i vekst, ved slutt- avvirkning høster man den hugstmodne skogen.

Siden tilveksten er så mye høyere enn avvirkningen over lang ti foregår det en stadig oppbygging av trekapital i norske skoger. Lenke: Landsskogtakseringen på Skog og landskaps nettsider. Norske skoger utgjør nå ca 8mill. Norsk skogpolitikk har som mål å øke avvirkningen. Selskapet forvalter, drifter og skjøtter skog for private og offentlige skogeiere i alle skogstrøk i Sør- og Midt- Norge.

Norge – effekter på natur- mangfold. AT Skog SA er tilsammen landets største skogeierandelslag med rundt mill. Endringen i tømmermarkedet har like fullt avsted- kommet økt oppmerksomhet i alle deler av skog. I dette prosjektet har vi sett på hvilke kostnader som oppstår i avvirkningen av tømmer og hvordan disse varierer. Dette utgjør av Norges landareal.

Veilederen er lagd i samarbeid med. I definisjonen av nyttbar tilvekst er det allerede forutsatt at avvirkning av hogstmoden skog gir økonomisk overskudd per avvirket kubikkmeter trevirke. Det vil si at all nyttbar tilvekst i utgangspunktet er egnet til å gi overskudd over tid. Rettsinformasjon om særskilte skatteregler for skogbruksvirksomhet.

Går vi så til den andre gruppen spørsmål, var en av påstandene at en ” bærekraftig høstning av skogen er bedre enn vern av biologisk mangfold” ( påstand J).