Ammeku kalving

Tenker da på driftsopplegg, kalving , föring, avl mm. Foring av ammeku innlegg 19. Flere resultater fra gardsdrift. Ku som dier en eller flere kalver. Ku med 3fôrdager etter første kalving.

I norsk ammekuproduksjon er de fem vanligste rasene ( rangert etter antall mordyr i Storfekjøttkontrollen) Charolais, Herefor Aberdeen. Dyr der far og mor er av ulik rase blir benevnt krysninger. Drektighet på ei ammeku vil variere noe fra rase til rase, men normal drektighetslengde er mnd og dager. Se antall dager forlenget drektighet for hver rase i tabellen under: . Kalvene får da gå sammen med mora og amme i flere måneder, og de kan gå sammen i sju måneder. Kua må ha minst to måneder melkefri, som tett, eller avsinet.

Grunnlaget for bedre resultat i ammekuproduksjonen blir lagt på våren. Ammekyr er ikke brukt så mye i . Bengt Egil Elve, Nortura. Gjør de rette tingene rett, rundt kalving og beiteslipp om våren. Da får du større avvenningsvekter, høyere tilvekst, bedre slakt og gode inntekter.

Målet er en kalv per ammeku. Mister du kalven blir tapet stort. Da gjelder det å få kalv i kvigene raskt, å ha kort intervall mellom hver kalving , samt å ha gode mordyr som melker godt og byr på lite fødselsvansker. Kalvingsintervallet i Mortens besetning var på akkurat måneder, mens innkalvingsalderen lå på 2måneder.

For å få til dette, er man avhengig av å fôre . Rett etter kalving må kua og kalven få ro, og dei må vere for seg sjølv dei første timane. Her må røktar berre sjå etter at kalven ikkje har diar. Ein kan spare seg mykje arbeid og problem seinare, dersom ein brukar litt tid på kalven dei første dagane. I denne perioden er kalven tillitsfull og ikkje . Britisk rase (Skottland). I kryssing med NRF: 9ingen kalvingsvansker.

Råmelk er livsviktig for nyfødte kalver! Gi kalven 1-liter råmelk snarest mulig etter kalving. Deretter bør den få ytterligere 3-liter innen timer og liter pr dag de første dagene.

Dag 4-gis en gradvis overgang til melkefôr (helmelk, syrnet råmelk eller melkeerstatning). Vær sikker på at kalven får nok. Prosent tomme kuer, kalvingsintervall,. Kua kan ofte ha et lavere . Felleskjøpet gjør det enkelt å fôre ammeku. Blandingen har høyt innhold av protein, vitaminer og mineraler.

Mineraldekning oppnås allerede ved kg kraftfôr pr. En avvent kalv per ammeku per år bør være et klart mål for enhver ammekuprodusent. Mjølkeprodukson i samdrift på NRF. Så tas alle dyra inn, og kalvene veies og tas fra.

Simmental som det drives aktiv avl på. Kua får bare halm i 2-dager, og slippes deretter ut . Tilgang: Tilgang for alle. Navn: Fretlan Mona Hvaale. Annen klassifikasjon: 636.

Overordnet post: Samvirke. Fri tilgang på grovfor og opp til kg kraftfor på kyr etter kalving. Kalvene får fri tilgang på kraftfor til beiteslipp og de hjemmeværende kalvene får fri tilgang på kraftfor på hjemmebeite. Okser fores deretter med kg kraftfor til slakt eller salg.

Husk at av de variable kostnadene er foret i ammeku -produksjonen. Men dersom ein skal auke produksjo- nen av storfekjøt vidare er det nødven- dig å auke talet på ammekyr. Det er lite realistisk å redusere mjølkeavdråtten per ku for â produsere fleire kalvar. Med sjølvrekrutterande kjøtproduk- sjon på ammeku kan ein produsere. Fôring av ammeku før og rundt kalving.

Vinterfôring av ammekua har som mål at kua skal føde en levende kalv som vokser godt, samt at kua skal komme i brunst etter kalving. Det er i denne perioden man har mulighet til å fôre ekstensiv og billig, men likevel må man sørge for at kuas behov til vedlikehol tilvekst og til foster . Når vi begynte med ammekyr av sør- og vestlandsfe. Husk at ei melkeku melker i ni måneder, da kan en ammeku også gjøre det!

Ved introduksjon av ny kalv på beite er det en fordel at kalvene er ca. Kalver født på våren skal fôres opp, mens kalver født om høsten selges etter avvenning i april. I tillegg er det planlagt en binge med oppfôring av NRF-okser fra melkekufjøset.

Gjødsel-, fôr- og ventilasjonsbehov er utregnet til fjøset. Etter poenggivingen og samtaler med faggruppen for nytt ammekufjøs .