Abiotiske faktorer i myr

Gutt på år her som sliter med oppgaven sin om myra. Har kommet til et lite stopp her hvor jeg sitter å sliter litt. Skal vurdere de abiotiske faktorene (som lysforhol vinstyrke, temperatursvinginger, næringsforhold og fuktighet) og jeg skal måle surhetsgraden (som var på myra våres) og hva man kan si . H som abiotiske faktor innlegg 2. Tillpassning til abiotiske forhold innlegg 27. Abiotiske forhold på myr innlegg 26.

Jobb og utdanning › Skole og leksehjelp Bufret Lignende 14. Skole og leksehjelp: på arket mitt står det: Vurder de abiotiske faktorene som lysforhol vindstyrke, temeratursvingninger, næringsforhold og fuktiget. Mål Surhetsgardaen pH på vannet ute på myra(det har jeg gjort. den er på 5).

Hyvik Habitat: Myr ”Et habitat er levestedet til en organisme , det stedet der den er best tilpasset til å leve” Jeg har undersøkt habitatet Myr. Store Stokkavatn har en myr liggende lengst sør rundt vatnet der vatnet har utløp til Madlaforen. Dette kommer av at det kan være så mange variasjoner av vegetasjon og sammensetninger til en myr og flere forskjellige biotiske og abiotiske faktorer som påvirker økosystemet. Klimaet på stedet, særlig nedbøren og sommertemperaturen, er eksempler på faktorer som er avgjørende for hvilke hovedtyper . Felt, Oppgave: Å passere en myr blir aldri det samme igjen etter en dag med dette feltarbeidet.

Du vil alltid kikke deg rundt etter forskjellige torvmoser og undre på hvordan næringstilstanden er. Andre biotiske faktorer som dyr var det lite å se da vi passerte gjennom myra. Men det er mange dyrearter som lever av og på myra. Som for eksempel er det fuglearter som bruker myra som en hekkeplass. Av insekter er det spesielt mange edderkopper, for eksempel myredderkoppen , som befinner seg i . Myra besto av åpne våtmarksområder uten trær, omringet av en blandingsskog.

Denne myren kalles en torvmyr fordi det hovedsakelig vokser torvmose der, men jeg observerte også tyttebær- og blåbærlyng, gress, reinlav og småbusker. Disse plantene er blant de biotiske faktorene i dette økosystemet. Formuleringen å bestemme om abiotiske faktorer hører hjemme i myr eller ikke er litt rar. Alt dette er miljøvariabler som . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Myrer består av åpne våtmarksområder uten trær, der det vokser torvmose ( Sphagnum spp.) og dessuten kan vokse gress, lyng og busker med mer.

I moderne europeiske systemer for klassifisering av naturtyper blir skog der det vokser torvmose regnet som en egen type, sumpskogsmark. Våtmarksområder der både trær . Et område med tjern og enkel vegetasjon som ligger under tregrensa. Man kan tydelig se et relativt stort tjern i bakgrunnen, med myr rundt hele og . Variabler som de ulike biotiske og abiotiske faktorer , gir enestående anledning til det.

Her får elevene se at det ikke er bare temperatur, eller bare berggrunn som påvirker det biologiske mangfoldet, men det er sammenheng og kombinasjon av disse fenomenene som skaper unike forhold i hver biotop. Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene.

Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer. De abiotiske faktorene betegner i . Dermed kan vi kartlegge forandringer i abiotiske faktorer og artssammensetning langs denne linjen. Hvis linjeanalysen går gjennom en granskog, kan det være små forskjeller. Legger vi linjeanalysen fra vann til myr , er det store forskjeller i abiotiske og biotiske faktorer. Ved å studere de planteartene som vi . Grensene til de ulike sonene varierer mye, alt ut i fra de abiotiske faktorene som spiller inn!

Gjendesheim, der vi sov, lå i lavalpin sone. Når vi gikk turer oppover fjellet så vi hvordan vegetasjonen forandret seg ut i fra hvor høyt opp vi . Et økosystem er et avgrenset område med nokså enhetlig natur! For eksempel en stor myr , en sandstran en løvskog, eller høyfjell som på bildet! Vegetasjonens utforming. Kort, isfri periode og generelt lav sommertemperatur gir lav overflatetemperatur.

Dette sammen med sterk vindeksponering gir ofte . Tilpassninger hos myrplantene s. Arter som vokser høyt oppe i . Vind er en økologisk abiotisk faktor av betydning på linje med varme, lys og vann. Viktigst er det vel at den påvirker de primære økologifaktorene varme og fuktighet. Som alle andre naturelementer har den både positive og negative virkninger på skogsamfunnet vårt i Byahalla. Positive er at den blåser fuktig luft fra havet og .