Verneområder i norge kart

Vil du vite hvilke verneområder som finnes i din kommune? Det finner du i Naturbase. Hva kan du gjøre i et verneområde? Miljødirektoratet, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for å gjennomføre vernearbeidet med utgangspunkt i naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven. Norge har til sammen ca.

Velg versjon av applikasjonen. En versjon i HTML, som fungerer i alle nettlesere, og en versjon i Silverlight, som fungerer kun i utvalgte nettlesere og som ikke lenger vedlikeholdes av Microsoft. Siden færre og færre nettlesere støtter Silverlight, . I tillegg kommer et ikke ubetydelig antall naturminner, men disse har svært begrenset arealomfang. På Svalbard er nesten av arealet vernet, som naturreservat og nesten som nasjonalparker. Marker og kopier linken.

Vis miljøkart på ditt nettsted: Vis miljøkart på ditt. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for. Du kan også besøke Genressursreservatene for utvalgte treslag. Nasjonalparker og andre naturvernområder sikrer sårbare og truede naturtyper, hegner om steds- og regiontypiske naturområder og bevarer områder med internasjonale . Genressurssenteret sin database over verneområder i skog bidrar til bevaring av genressurser hos en . NGU kartlegger geologi og bunnforhold i norske kyst og havområder.

Dette er data som benyttes av forvaltningen når de skal vurdere naturverdier og sette grenser for marine verneområder. NGU var først ute med detaljkartlegging i dette området, . Du finner også informasjon om områder som kan bli vernet i fremtiden. I tilegg finnes det informasjon om ulike typer statlige verneområder på nettstedet miljostatus. Har du spørsmål, kan du bruke kontaktinformasjonen som du . Forvaltning av verneområder og nasjonalparker – Fylkesmannen.

Her kan du i tillegg også få informasjon om viktige områder for sjeldne planter, dyr, naturtyper, samt viktige kulturlandskap og sikrede friluftslivsområder. Kart over Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat. Sammen med relvant temainformasjon som farleder, navigasjonsinnstallasjoner, verneområder , ankringsområder og så videre. Planlegging, Vannforvaltning . Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Fokstumyra naturreservat. Haukskardmyrin naturreservat. Sjekk kartet før du letter med dronen.

Selv om dronen din er liten og nett, så er det ikke dermed sagt at dyrelivet i verneområder setter like stor pris på den ubudne gjesten. Sammen med relevant temainformasjon som farleder, navigasjonsinstallasjoner, verneområder og ankringsområder. Verneområder opprettes for å sikre sårbare og truede naturtyper og for å bevare områder av internasjonal, nasjonal og. SOSI Del Produktspesifikasjon for FKB – Verneområde.

Standarden er tilgjengelig på.