Tetthetsuavhengige faktorer

Miljømotstand er, i forbindelse med populasjonsøkologi, faktorer som bidrar til å redusere veksten i populasjoner. Med andre or er det den dag i dag ikke mulig for en populasjon å vokse uendelig, fordi det alltid vil være ulike faktorer som regulerer veksten. Når en populasjon har nådd en balanse i antall individer, er dette områdets bæreevne for populasjonen. Dette er områdets maksimalt antall individer i habitatet de . En populasjon kan også kalles en bestand og består av individer av samme art som lever innenfor et bestemt område eller økosystem.

For eksempel utgjør alle harene på en øy øyas harebestand . For mange populasjoner vil veksten avta når bestanden nærmer seg stedets bæreevne. Begrensningen i antallet skyldes forhold som mattilgang, plassmangel, stress, sykdommer osv. Disse forholdene kalles ofte tetthetsregulerende faktorer. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Med tanke på at jeg vet hvilke tetthetsavhengige og tetthetsuavhengige faktorer som spiller en rolle i en populasjon, ber denne oppgaven meg om å bruke menneskepopulasjonen og jordas bæreevne som eksempel. Jeg synes oppgaven var veldig spennende, så jeg gjorde mye research for å prøve å . Populasjonsøkologi: J-kurve og S-kurve innlegg 17. Trenger hjelp med å forstå læreplan i Naturfag innlegg 6. Studentnotater – div emner fra vgs og uni: Faktorer som virker inn på.

Tetthetsuavhengige faktorer er stort sett relatert til økosystemets abioatiske variabler. Etter at alle faktorer har fått virke inn (og fortsetter å innvirke, åpenbart), så begynner populasjonen nå å . En kan altså skille mellom tetthetsuavhengige og tetthetsavhengige faktorer. Begge typene faktorer endres ved vassdragsinngrep.

Smittsomme sykdommer vil også bre seg raskere om det er stor tetthet av individer. Dette er i hovedsak abiotiske faktorer som brann, flom og tørke. De fleste små organismer formerer seg . Figurer kapittel 2: endringer i naturen.

Tetthetsavhengige faktorer virker inn når populasjonen er stor og individene leve tett sammen, f. Virker uavhengig av antallet individer og tettheten i populasjonen. Virker inn når populasjonen . Eksempler: vin nedbør, temperatur, flom, brann, tørke. Dersom én eller flere miljøfaktorer endrer seg, kan også bæreevnen for området endre seg. Tenk for eksempel at det plutselig kommer en flom og skyller bort det meste av jordsmonnet i et område. Det påvirker drastisk bæreevnen til populasjonene som lever der.

Det er mange faktorer som kan påvirker en populasjon, og disse kalles miljøfaktorer. Det finnes en egen studie, populasjonsbiologien, som handler om hvordan populasjoner hele tiden blir påvirket og forandret av abiotiske og biotiske faktorer. Det skilles mellom tetthetsavhengige og tetthetsuavhengige miljøfaktorer. Få fram hvilke faktorer som styrer en slik populasjonsutvikling som vi har sett i disse tre tilfellene. Veksten i en populasjon er ofte påvirket av både tetthets-avhengige ( density-dependent) faktorer og tetthets-uavhengige (density-independent) faktorer.

Forklar hva dette innebærer og hva slags typiske faktorer dette dreier seg om. En modell som illustrerer tetthetsavhengig populasjonsvekst er . Den intraspesifikke konkurransen i denne ørekytebestanden er lav, siden populasjonen fint holder seg jevnt under bæreevnen etter LAG- og LOG-fasen. Ressursene er gode og veksten er optimal.

Hvilke tetthetsavhengige og tetthets uavhengige faktorer påvirker populasjonen ? Finn ut hvordan og hvorfor fruktflua Drosophila melanogaster brukes i forskning. Fluekolonien kan på mange måter sammenlignes med en menneskepopulasjon som bosetter en øde øy eller annet øde område.