Tap av sau statistikk

Statistikken viser at mer enn åtte av ti skader forårsaket av jerv blir påvist fra 1. I Norge viser statistikken for sau at det blir sluppet rundt to millioner dyr på beite hvert år. Gjennomsnittlig mister altså en norsk bonde prosent av alle sauene han slipper ut på beite. De fleste av sauene dør eller blir borte av andre årsaker enn rovdyr.

Tap av sau på beite er én av Dyrebeskyttelsen Norges fanesaker. Gjennom informasjonsarbeid og holdningsendrende arbeid rettet mot politikere, bønder og publikum, håper vi å få belyst de faktiske årsakene til at sau dør på .

En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine, skriver Erica Hogstad Fjæran, beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit. Rovdyr er den største enkeltårsaken til tap av sau i utmark, skriver kronikkforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen.

Erstatningsordning for tap av sau på utmarksbeite, ikke for tap til fredet rovvilt. Dyr på innmarksbeite kan forsikres gjennom alminnelige forsikringsordnigner og er dermed ikke omfattet av. Hva med de sauene som dør av fluelarver? Skal vi gjeninnføre DDT og sprøyte Norge fra fly?

Svært få gikk tapt innenfor ulvesonen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har behandlet 1søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt, og det ble utbetalt omlag millioner kroner i. Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka. Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og tapsårsaker. La oss derfor bidra med litt . I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Nå kan du søke om rovvilterstatning for sau via internett. Registrer deg som søker på Miljødirektoratet sitt . Men fortsatt forsvinner det drøyt 20.

Likevel blir stadig færre sauer drept av ulv, og antall søknader om erstatning for rovdyrtap går ned. Selv om det blir flere ulver, går antall påviste skader på sau ned. Dette ble fulgt opp på en meget god måte. De siste ti årene har staten betalt 5millioner kroner i erstatning for sau dokumentert eller antatt drept av rovdyr, men Reidar Hansen søker ikke lenger fylkesmannen om erstatning.

Han har ingen rovdyrtap , selv om han har 2sauer beitende midt i Osdalsparets ulverevir. Noe av forklaringen på at antall dyr det gis erstatning for er høyere enn dokumenterte tap er at det er vanskelig, . Dersom det er år hvor ingen eller få ulver vandre vestover blir det gjerne små tap , siden få sau går på utmark i ulvesona, sier John Linnell, senior forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Med det samme du påstår at norske sauebønder lyver om tapstallene, kan du jo også vurdere det faktum at det på midten av 80-tallet var et totalt tap av sau på. Det er noen som vil løse .

Den endelige oversikten over omfanget av tap får vi først når fylkesmennene har behandlet søknader om erstatning for rovvilttap i slutten av desember. Mattilsynet ønsket å se nærmere på hva som lå bak tallene. Er det mulig å slå fast dødsårsaken til dyra?

Har type beiteområde noe å si for tapstallene?