Talle som gjødsel

Jeg er nybegynner i jordbruket og tar over ca sauer til høsten. Jeg forsøker å sette meg inn i forskjellige ting og vil gjerne høre hvordan dere håndtere talle. Tallen brukes som gjødsel og kan tas ut etter at sauene er sluppet ut, men gjødslingen bør vel helst skje før sauene slippes ut på beite? Skrapeareal ammeku innlegg 20. Bygge driftsbygning sau innlegg 12.

Flere resultater fra gardsdrift. Avlingsmengde og -kvalitet er meir påverka av kløver- innhaldet i den økologisk enga enn av type og mengde gjødsel brukt i denne utprøvinga. Kompostert sauetalle der lauvflis er nytta som strø gjev like god gjødselverknad som talle tilsett andre strømiddel. Stell talla di og øk jordfruktbarheten. Du synes kanskje at talla bare er plunder og heft.

Med litt innsats får du et godt produkt å gjødsle med og bygger opp jorda på lenger sikt. Mange har dynger av talle liggende på gården. I land som Sveits er en stor dynge med talle noe du er stolt av. Væskeoverskudd skal samles opp og lagres dersom det kan medføre fare for forurensning. Analyselaboratorier kan ta totalanalyser som inkluderer kalium, magnesium m. Gjødsla bør være godt omrørt når prøven tas ut.

Talle og fast- gjødsel har stor variasjon innen samme haug, og det er vanskelig å få tatt en representativ prøve. Husdyrgjødsel og forurensing. Næringsstoffer i husdyrgjødsel kan forurense både. Dette resulterer i et dekke som avgir varme, og er mykt å ligge på. Men det sliter veldig lite på klauver og hover, så det blir mere arbeid med skjære dette på dyra.

Tallen kan senere måkes ut med traktor, og spres på åkerene som gjødsel. Den er fin med det at den avgir næringsstoffene sakte, noe som hindrer avrenning og. Talle må normalt komposteres før den blir brukt som gjødsel til planteproduksjon, og bruk av grov flis øker behovet for kompostering og etterbehandling. Prosjektleder i Ny Giv Aust-Agder, Jakob Såghus I NLR Setesdalen, hadde satt utkjøringsmetoder, verdi av gjødsel , transportøkonomi og dekktrykk på dagsorden.

Det var flere som var opptatt av å ta vare på gjødselverdi i tørrgjødsel og talle. Hvordan kan man effektivt spre slik gjødsel. I likhet med tråkkutgjødsling vil utglidning av gjødsel og halm ha sammenheng med fall på liggearealet, dybde på liggeareal og type dyr som befinner seg i bingen.

Liggearealet for eldre dyr kan ha mer fall da disse er roligere enn f. Sammenlignet med talle er systemet mindre arealkrevende, . Du kan benytte effektive mikroorganismer (EM) på flere måter i saueholdet, avhengig av hva som er viktigst for din gård. Manualen under er et oppsett for fermentering av sauetalle som er ment både å gi godt inneklima i fjøset, og samtidig gi det beste utgangspunktet for at næringsinnholdet i gjødsla blir best mulig ivaretatt . Lovlig lagring under forutsetning at det skjermes mot overflatevann. Det er lov å lagre tørr gjødsel (fra hest og sau) eller talle (dvs. mer enn tørrstoff) rett på bakken på steder med uten fare for avrenning. Gjødsel med mer enn tørrstoff, og som omdannes under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken. Slike hauger skal skjermes mot overflatevann.

Kommunen kan stille krav om skjerming mot nedbør. Spredeareal: daa pr mjølkeku – årsproduksjon tonn gjødsel. Talle er det vanligste liggeunderlaget for storfe med utegang. Denne er vanligvis bygget opp av en base av sagflis og halm, som etterfylles med strømateriale etterhvert, slik at urin og avføring dekkes.

Fermentering med effektive mikroorganismer i dyrehold: Brukermanualer for fermentering av husdyrgjødsel med mikroorganismer. Sørg for varmgang i bunden. Fjern områder med mye gjødsel – gris.

Strø – må luftes med jevne mellomrom – fjern gjødsel. Flis – må også luftes – noe sjeldnere – fjern gjødsel. Ventilasjon – gi fuktigheten en mulighet for å slippe ut . Mange steder på Vestlandet har jeg sett spesialredskap som likner de gamle piggtreskemaskinene til å treske tallen. Normalt er det så mye strø og forrester i en slik talle at N-virkningen er begrenset, så litt salpeter i tillegg gjør seg.

Det er ypperlig å la slik talle ligge som kompost over en sesong.