Suksesjon primær sekundær

Det skjer der nytt land blir blottlagt, for eksempel når en isbre trekker seg tilbake eller det dannes ei ny øy ved vulkanutbrudd. Over tid vil disse områdene invaderes av planter og dyr. Sekundærsuksesjon er suksesjon i et . Fagstoff: Endringene som skjer gjennom en suksesjon , kan vi dele inn i ulike faser: pionerfasen, konsolideringsfasen og klimaksfasen. Framsmeltet morene danner grunnlag for starten på en primær suksesjon.

Etter en skogbrann starter en sekundær suksesjon.

Primær og sekunddær suksesjon. Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr, vil det være suksesjon. Suksesjon er en gradvis endring i økosystemet. Vi skiller mellom to hovedtyper suksesjon. Naturen er i konstant bevegelse.

Det vil si at det hele tiden er påvirkning mellom de biotiske og abiotiske faktorene i naturen. Dette fører til at artssammensetningen endres over tid og kalles suksesjon. Dessuten deler vi suksesjonens.

Et område som starter uten noe som helst tegn på liv , uten dyreliv og planteliv. Langvarig utvikling fra et helt . De viktigste årsaker som fører til hverandre er klimatiske faktorer som erosjon, vin brann, og vulkanske aktiviteter. Allogen suksesjon skyldes endringer i ytre faktorer f. Dette skjer spontant når et nytt miljø oppstår som ikke tidligere har vært bebodd av noen levende organismer, for eksempel når: Nytt land kommer til ved landheving.

Deltaer vokser ut i innsjøer eller . Det finnes to forskjellige former for suksesjon : primærsuksesjon og sekundærsuksesjon. Rekkefølge refererer seg til den økologiske rekkefølgen planter fylle et gitt miljø. Når suksesjonen starter på bar bakke kaller vi dette primærsuksesjon. Hvis området har et dyre- og plantesamfunn som utgangspunkt kaller vi det sekundærsuksesjon. De fleste økosystemer er inne i en suksesjon , enten økosystemet blir påvirket av mennesker eller ikke.

Den første delen av suksesjon. Forskjellen på dem er måten de kommer i gang på. Korallrev (eller deler av korallrev) gjennomgår en naturlig aldringsprosess med to distinkte stadier: unge, levende rev med (dominans av) levende steinkoraller, og aldrende rev med (dominans av) døde steinkoraller. Forstyrrelser, naturlige så vel som menneskebetingete, forårsaker suksesjoner hvis og bare hvis forstyrrelsesfrekvensen er så lav at tilbakebetalingen av endringsgjelden . På nydannet mark (f.eks. etter tilbaketrekking av en isbre) finner en primærsuksesjon sted. Etablerte plantesamfunn kan gjennomgå sykliske endringer med sekundærsuksesjoner.

I nordlige barskoger brenner skogen under naturlige forhold med jevne mellomrom.

En gradvis forandring av et økosystem over tid kalles suksesjon. Utviklingsforløpet og endepunktet for forandringen er i hovedsak kjent. Har vi når et plantesamfunn etablerer seg på bar bakke, der det ikke er planter fra før. Vi har to typer suksesjon , primær og sekundær. Vi deler suksesjon inn i to kategorier: primær – og sekundærsuksesjon.

En sekundærsuksesjon er en utvikling som kommer etter en større endring i et økosystem, der det allerede finnes et jordsmonn med organisk materiale.