Suksesjon i myr

Fagstoff: En studie av økosystemet myr gir oss kunnskap om hvordan organismene påvirker suksesjonen. Elevøvelse av Martine 3MKB 18. Hensikten med forsøket er å studere en myr og finne ut hvilken fase av suksesjon myren er i. Vi har to typer suksesjoner.

Den ene er primær suksesjon , som skjer når utviklingen starter et sted det ikke er noe plante- og dyresamfunn fra før av.

Den andre er sekundær suksesjon. Da starter utviklningen på et sted det . Denne myren kalles en torvmyr fordi det hovedsakelig vokser torvmose der, men jeg observerte også tyttebær- og blåbærlyng, gress, reinlav og småbusker. Disse plantene er blant de biotiske faktorene i dette økosystemet.

I dette forsøket dro vi ut for å undersøke de ulike fasene av suksesjon i myr og tjern. Vi dro til Steglevann på Konnerud for å finne ut hvilken fase tjernet . Et økosystem er en naturtype som består av bestemte organismer og miljøforhold. Ulike økosystemer kan være myr , skog, innsjø og fjell.

De levende organismene utnytter ressursene i omgivelsene så de får det de trenger for å overleve. Det abiotiske miljøet endrer seg hele tiden for eksempel som at . SUKSJESJON I ØKOSYSTEMET MYR. Vi gikk ikke den planlagte ruten på grunn av mye nedbør og tåke, men i stedet valgte vi en litt alternativ tur med mer myr enn jeg trodde fantes på denne planeten. Torvmose holder veldig godt . Mange av de kjemiske reaksjonene som de anaerobe organismene utfører, senker pH-verdien i vannet.

Myrvann kan derfor være svært surt, helt ned til pH i regnvannsmyrer. Dannelsen av ei myr er ofte et trinn i en økologisk suksesjon der et tjern gror igjen. Vi var på Haglebu den 16.

Området jeg valgte å studere var ei myr , ettersom jeg tydelig kunne se at suksesjonen var i full gang her. Vannet var i ferd med å overtas av torvmose og myrull. Utstyr Mobilkamera og nettsiden rolv.

Med litt omkringliggende furu og bjørk. Turen på Haglebu, bestod hovedsaklig av myrvandring. Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon.

Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr.

Vi gikk tur i et myrområde i Haglebu. Suksesjon skjer som en følge av at forholdene endres. Grunnet dårlig vær og mye nedbør måtte vi gå et annet område enn planlagt. Myr er et økosystem og består av åpne . Det er individenes driftighet og ytre krefter som er kraftkildene i en økologisk suksesjon. Gradvis vil det legge seg flere og flere lag, og etter en stund vil deler av innsjøen bli til sump og myr.

En myr har opprinnelig vært et tjern, som så har grodd igjen grunnet torvmose. Det er ikke mange andre planter som klarer å vokse her, fordi de fleste planter fortrekker å stå i luftig og porøs jord – noe som ikke finnes i et tjern da . Ekskursjon til Stelgevann. Det vi skal gjøre under forsøket er å dra på en ekskursjon for se om vår teori om suksesjon stemmer.

En suksesjon er en gradvis forandring av et økosystem over tid. Hvordan utviklingen er . Det skjer forandringer i økosystemer hele tiden. Denne endringen i økosystemer som skjer gradvis, kaller vi suksesjon. På andre siden av stien langs Gravningen finner vi en myr , her har det da tidligere vært et tjern, men som har grodd igjen.

Måleskalaen R4b er derfor også lagt til grunn for å beskrive rask suksesjon i T31.