Suksesjon fra tjern til myr

Landområdet i ytterkanten av vannet er skog, deretter vil det være myr , så siv og innerst vann. Der er slikt suksesjonsprosessen bygger seg opp, utenfra og innover. Tjernet jeg var ve var kommet så kort i suksesjonen at det hovedsakelig kun var siv, med litt mose ytterst i vannkanten.

Hensikten med forsøket er å studere en myr og finne ut hvilken fase av suksesjon myren er i. Her er dette miljøet et myr vi gikk på tur over på Haglebu.

En myr dannes svært gradvis av at torvmose vokser utover et tjern , helt til det dekker bunnen. Grunnavstanden er høy og nedbrytningen . Denne myren kalles en torvmyr fordi det hovedsakelig vokser torvmose der, men jeg observerte også tyttebær- og blåbærlyng, gress, reinlav og småbusker. Disse plantene er blant de biotiske faktorene i dette økosystemet.

Ekskursjon til Stelgevann. Det vi skal gjøre under forsøket er å dra på en ekskursjon for se om vår teori om suksesjon stemmer. En suksesjon er en gradvis forandring av et økosystem over tid.

Hvordan utviklingen er . Gradvis vil det legge seg flere og flere lag, og etter en stund vil deler av innsjøen bli til sump og myr. Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon. Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr.

Den første kalles pionerfasen, og den siste kalles klimaksfasen. Suksesjon skjer som en følge av at forholdene endres. Mellom disse to fasene er konsolideringsfasen. I denne fasen er artmangfoldet størst. Hypotese: Jeg tror myren er i konsolideringsfasen.

Etter alt vi har lært om fasene, ville myren vært et tjern om det var i . Storleiken på førehandsvisinga: 6× 1pikslar. I tjern kommer det plantevekst som gjør at grunne området langs strendene blir til sump. Det er ingen beskrivelse ennå.

Etter lang tid kan tjernet fylles med planterester og bli til myr. Dette klasse på fagspråket en suksesjon.

Forskjellen på disse er at ved en primær suksesjon vil et . Vi fant ingen multer, men vi fant tyttebær og blåbær som finnes i de litt tørrere områdene på eller rundt myra. Tjern som blir til myr , og myr som blir til skog, er sekundærsuksesjon. Fordi det var ikke der da istiden var over, det ble til over tid.

Noen steder kunne man se at suksesjonen hadde komme lenger enn myrområdene. Døde planter blir derfor ikke nedbrutt, men synker til bunnen, slik at den etterhvert vil heves. Planter vil også gro innover vannspeilet. Slik vil tjernet etter mange år bli en myr. Jeg har vært på svensedammen for å undersøke suksesjonen når et tjern utvkler seg til å bli myr.

Disse fire delene viser fire stadier i suksesjonsprosessen. Om 1år vil området hvor jeg tok dette . Det må være et tjern hvor det ikke er tilførsel eller utførsel av vann, slik at tjernet blir oksygenfattig. Jepp, gjengroing av et tjern er én av måtene en myr oppstår på. Gradvis vil plantene fortsette å gro utover i tjernet og etter veldig lang tid vil hele vannspeilet være dekt av planter, da er det blitt til det vi kaller en myr.

Elevene hadde på forhånd fått teoriundervisning om temaet suksesjon i ulike økosystemtyper. Vi har god erfaring med at denne typen ekskursjon er veldig lærerik fordi den knytter teori og praktisk arbeid sammen. Sekundær suksesjon defineres som suksesjon etter et inngrep eller en katastrofe. Gode eksempler er suksesjonen på en brannflate eller et hogstfelt, eller suksesjonen som skjer når man slutter å slå en eng eller når en beitemark ikke lenger blir brukt.

Tjern gror igjen med myr på grunn av at tjernet fylles opp dels av.