Suksesjon faser

Arter er tilpasset spesielle forhold slik at de kan dominere på et stadium i suksesjonen og være helt utkonkurrert i neste. Suksesjonen deles derfor inn i ulike faser. Den første fasen kalles pionerfasen, og arter som er spesielt tilpasset her, kalles pionerarter. Ulike lavarter har evnen til å vokse direkte på stein og berg, og er . I den sekundær suksesjonen har vi alerede jodsmonn med organismer som lever her, dette kan for eksempel være mikroorganismer, dyr men også røtter og planter.

Under konsolideringsfasen bygger organismene seg opp, og de blir mer og mer stabile, dette er den fasen hvor det er flest arter.

Klimaksfasen er sluttfasen av . Etter dette vil den gå over til konsolideringsfasen, som er den andre fasen i suksesjonsprosessen. Det er her artsmangfoldet er størst, og de mer . Første fase i suksesjonen er pionerfasen og oppstår gjerne etter hogst eller brann. Mange av artene er ett eller toårige planter. Mengden nedbrytere i jorden . Jeg gikk til Aronsløkka for å studere suksesjonsprosessens forskjellige faser.

Jeg forventet å se ulike planter fra de forskjellige fasene. En gradvis forandring av et økosystem over tid kalles suksesjon.

Utviklingsforløpet og endepunktet for forandringen er i hovedsak kjent. Har vi når et plantesamfunn etablerer seg på bar bakke, der det ikke er planter fra før. Det skjer der nytt land blir blottlagt, . Elevøvelse av Martine 3MKB 18. Obs: Turen på Haglebu var en veldig våt affære, så det var ikke lett å både observere og ta bilder, derfor blir det et bilde fra nett.

Hensikten med forsøket er å studere en myr og finne ut hvilken fase av suksesjon myren er i. Les om fasene under denne linken. Endringene som skjer gjennom en suksesjon , kan vi dele inn i ulike faser : pionerfasen, konsolideringsfasen og klimaksfasen. Hvor ble det av det fine villbringebærstedet. Et bringebærkratt i skogen er bare ett av mange stadier på veien fra hogstflaten til. Vi sier det har forgått en SUKSESJON fra hogstflate til barskog.

En primærsuksesjon er når suksesjonen begynner et sted hvor det ikke er . Pionerfasen er starten av en suksesjon , og er den perioden hvor de første organismene begynner å vokse. Ved primær suksesjon starter pionerfasen med lav som kan leve på lys og vann, og som klarer seg på berg, stein eller mineraljord uten humus. Etter hvert som stein forvitrer og organisk materiale blir . Pionefasen er den første fasen og selve starten på en suksesjon. Fasen starter vanligvis med organismer av gruppen lav.

Disse tar næring fra regnvannet og overlever på berg, stein eller mineraljod uten humus. Hogstflaten i pionerfasen har lyskrevende planter som bla.

Her er det lite konkurranse, noe . Pionerfasen er den begynnende suksesjonen , og i pionerfasen snakker man om primær- og sekundærsuksesjon. Primærsuksesjonen starter med arter som klarer seg med bare sollys og vann ( primærsuksesjon), eller lys- . Sekundær suksesjon er utviklingen i et stabilt økosystemet etter at det har blitt en forandring i form av f. Disse suksesjonene er igjen delt inn i tre: pionerfasen (startfasen), konsolideringsfasen ( fasen i mellom, det er her artmangfolder er størst) og klimaksfasen (den endelige fasen ). Tidlige faser i en suksesjon kalles pionersamfunn. Dersom forstyrrelser, som for eksempel brann eller oversvømmelser, fører samfunnet ut av likevekten vil suksesjonen ta samfunnet tilbake til klimakssamfunnet. Jeg har vært på en hogstflate for å se hvilke arter som har slått seg ned der, og for å finne ut hvilken fase i suksesjonen vi er i.