Stamceller etikk

Teknologiske framskritt gjør at stamceller i framtida vil være viktig i medisinsk behandling. For: – En lovende forskningsstrategi for moderne kreftbehandling og kreftforskning er basert på bruk av stamceller frembrakt ved terapeutisk kloning. Også denne forskningen rommer etiske problemer som bør stilles under kontinuerlig debatt.

Vi er imidlertid nødt til også i Norge i våre mest fremstående forskningsmiljøer å . Hvilke etiske regler skal verdens forskere følge?

Etter et års intens jobbing har et team av eksperter kommet fram til internasjonale etiske retningslinjer for stamcelleforskning. De er nå tilgjengelige på nettet. For å skaffe til veie denne kunnskapen må forskerne undersøke stamcellene i laboratorium. Stamceller kan hentes fra ulike kilder, og det er her problemene oppstår. Gå til Hva er etisk stamcelleforskning?

Embryoets moralske status – stamcelle , biologi og etikk. Jeg har alltid tilhørt tvilerne, men veid opp mot mulighet for helbredelse av alvorlige sykdommer, mener jeg vi skal tillate forskning på overtallige befruktede egg, sier Steinar Funderud som har forsket .

Overtallige befruktede egg. Bufret Lignende Da ble det for første gang isolert pluripotente stamceller fra blastocyster som stammet fra befruktede egg fra mennesker. Det var egg som var til overs etter assistert befruktning.

Oppdagelsen førte til stor optimisme i forskningsmiljøene, men også mye debatt i media rundt de moralske og etiske følgene av å bruke embryonale . Embryonale stamceller kan hentes fra befruktede egg. Såkalte adulte stamceller finnes i flere av kroppens organer i det fødte individ. Biologisk sett har adulte og embryonale stamceller noe ulike egenskaper . Hva er egentlig terapeutisk kloning? Men hva er en stamcelle ? Denne artikkelen i vår miniserie om biomedisinsk etikk hjelper oss mot en større forståelse av stamcellenes struktur, funksjon og anvendelse – og gjør oss dermed bedre i stand til en etisk refleksjon rundt bruk av stamceller i medisinsk . TE utfordrer vår oppfatning av det som vi anser som viktige aspekt ved vår humanitet, vår kropp og vår dødelighet. Tenk på dette: hvis mennesket er en samling av utbyttbare deler, hva separerer oss da fra en maskin?

Hvis vi endrer noen deler av oss selv, hvor langt . Bruk av stamceller frå embryo er etisk omstridt. Embryo er befrukta egg som har delt seg i fleire celler.

Når ein brukar stamceller frå embryo, øydelegg ein nemleg embryoa som kunne blitt til eit nytt liv. Nokre forskarar ønskjer likevel å bruke desse stamcellene fordi dei meiner dei har større potensial til å kunne . I denne artikel beskrives en del af de etiske problemstillinger, der er omkring stamceller. Det beskrives, hvordan bioetik er en vigtig del af den bioteknologiske forskning, og hvordan det allerede nu er nødvendigt at tage stilling til mange ting, der for få år siden ville blive betegnet som science fiction. Den primære overvejelse . Her kan du læse om, hvad stamcelleforskning egentlig er for noget. Find tekster om, der beskriver hvilke typer af stamceller , der findes, hvilke typer af stamceller , der giver etiske problemer – og hvorfor – og hvad stamcelleforskning kan bruges til.

Har eit prosjekt om stamceller. Bioteknologinemnda, fra artikkel om stamceller. Så mitt spørsmål er: Hvorfor syns så mange religiøse (spesielt kristne), at det er etisk galt med Terapeutisk kloning ? Det er en så ekstremt viktig medisinsk oppdagelse og kan hjelpe mange millioner mennesker! Det samme gjør forsøk på å fremstille ” skreddersydde” vevstypeidentiske stamceller ved terapeutisk kloning. I England har Parlamentet . Fagstoff: Mangelen på organer har ført til illegale virksomheter, men også til forskning på nye måter å skaffe vev og organer på.

Kanskje kan organer fra genmodifiserte dyr redusere ventelistene? Vi kan også dyrke vev og organer på laboratoriet ved hjelp av stamceller. Spiller det da noen rolle hvor . Internasjonal etikk for stamceller.

En ekspertgruppe har lansert internasjonale retningslinjer for stamcelleforskning. Jeg er positivt overrasket over at dette gikk an, sier norsk medlem i ekspertgruppen Jan Helge Solbakk. Blant hovedpunktene i de nye retningslinjene finner vi blant annet forbud mot reproduktiv . I fjor konstruerte forskere ved Hangzhou Dianzi University i Kina en bioprinter som de benyttet til å bygge en liten nyre.

I fjor fikk også et barn i USA operert inn et pusterør som var skrevet ut med barnets egne stamceller. Les også: Her er metall-3D-printeren . OTEKNOlOGi OG ASSiSTERT. Av Norges Kristelige Legeforenings etikkutvalg. Menneskeverd ved livets begynnelse.

Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD).