Slaktegris alder

Avkommet kalles grisunger, men fra de blir omkring 2–måneder gamle benevnes de gjerne som kultegriser. Grisunger som ales opp med tanke på kjøttproduksjon kalles smågris til de veier cirka kg. Såkalt slaktegris er større griser som er oppfôra for kjøttproduksjon.

Levende norsk slaktegris. Målet vil være å fôre slaktegris på en slik måte at det oppnås god fôrutnyttelse og tilvekst, samt høy kjøttprosent til lavest mulig kostnad. Den er forskjellig ved ulik alder og vekt, slik at periodevise tall for gjennomsnittlig tilvekst påvirkes av vekta på grisene ved innsett og avgang. Av Solveig Kongsrud , NORSVINS FAGAVDELING.

For å gi et bedre grunnlag for vurdering av resultatet har produksjonsrapportene for slaktegris og smågris i In- Gris . Aldersgruppe -uker. Sosialt liv: Grisen lever i familier, som består av purka og ungene hennes. Hvis flere slike familier går i det samme området, lever de stort sett i fredelig sameksistens.

Familiene har faste hvileplasser i området de beiter i. På plassen lager de et reir av greiner og strå. Der sover de ofle tett sammen. ERLlNG lVlYSEN frilanser. Hva er den mest optimale vekta på slaktegrisen ? Det er et komplisert spørsmål som avhenger av mange fak- torer. Tema ble belyst på et fagmøte i. Det finnes dermed et svært godt tall- grunnlag for å si hva som er mest.

Hvis det er fri tilgang på kraftfôr i automater, vil antall gris pr. Behovet for vann avhenger av omgivelsestemperatur, helsetilstan fôrsammensetning og alder. Smågris: svin fra fødsel og inntil ukers alder.

Avvente smågris: svin fra avvenning og inntil ukers alder. Råne: et hanndyr av svin etter kjønnsmodning som ikke primært holdes for slakt. Vi kan gjerne sammenligne Hampshire slaktegrisen med en moderne bil! Vekt er viktigere enn alder.

Minst dager før de blir avvent. Det går uker mellom per grising. Purker er fri i 4-dager før ny inseminering og etter avvenning. Rundt inseminering gir . Rasen duroc brukes i krysningsavlen for å få frem standard norsk slaktegris , som kalles noroc. Norsk landsvin er den viktigste rasen i norsk svineavl.

Tamsvinet, som har sitt opphav i villsvinet, holdes som husdyr for å produsere svinekjøtt. Dette ble gjort ved at dyrene ble delt i to tilfeldige datasett, hvert datasett inneholdt av dataene, og EBV for vekt ved ulik alder ble estimert for de to datasettene. Korrelasjon for EBV mellom de to datasettene ble gjort for fedre med mer enn sønner i det originale datasettet. Ved forsinket levering av livgris skal prisen endres ut fra faktisk alder ved levering. Norturas formidling – generelt og ved ikke gjennomført salg.

Nortura er under ingen omstendighet forpliktet til å kjøpe dyr fra selger uten at det . En tredel av selenet var . Det kjøttslaget som har hatt størst forbruksøkning er fjørfekjøtt. Eldre purker: vekttap i dietida. Fagstoff: Smågris, slaktegris , purker og råner fôres forskjellig.

Effektiv utnyttelse av fôret er avgjørende for å kunne oppnå god lønnsomhet. Gjennomsnittsbeset ningen produserer 2bereg na avvente griser per årspurke, mens toppbesetningene av venner eventyrlige.