Skogvern i norge

Bevaring av et representativt utvalg av norsk natur og store sammenhengende naturområder står sentralt i skogvernet. I tillegg er bevaring av sjeldne naturtyper og leveområder for truede arter viktig. Rundt halvparten av artene i Artsdatabankens rødliste er knyttet til skog.

Mesteparten av skogen i Norge er . For alle skogens arter er det nødvendig at noen skogområder får utvikle seg fritt på naturens egne premisser.

Både et tilfredsstillende skogvern og et miljøvennlig skogbruk er nødvendig for å sikre vår unike naturarv. Et faglig tilfredsstillende skogvern krever et godt nettverk av verneområder. I dag er det faglig sett alt for lite . Sammen med trøffelhunden Coco skal skogbiolog Trude Myhre gå 6kilometer til fots fra Oslo til Trondheim for å sette fokus på skogvern før valget. Det er ganske flaut at Norge ikke har vernet mer skog hjemme, når vi arbeider så mye med å verne skog internasjonalt.

Norge er jo kjent i verden som den store skogredderen, særlig gjennom regnskogmilliardene. Da blir det vanskelig å forklare at skogvernet i Norge nærmest har stått stille, sier Myhre. I Norge har vi gjennom årtier hogd ned våre blandingsskoger og erstattet dem med ensartede tette granskoger.

På verdensbasis forsvinner. Mange arter er avhengig av helt spesifikke vegetasjonstyper for å overleve, og skogvern er derfor en viktig del av arbeidet for det biologiske mangfoldet. I tillegg skal staten slutte å betale seg selv for å verne skog. Skogbruk og menneskelig . Rene julaften, jubler Trude Myhre i WWF.

Satsingen på skogvern økes med millioner kroner i statsbudsjettet. Det er særlig lav andel av vernet skog i lavlandet i Sør- Norge og på produktiv mark. Det er dessuten behov for økt vern av flere skogtyper som er viktige for biologisk mangfold. Vernet av skog har økt betydelig i Norge de siste årene, blant annet som et resultat av frivillig vern, men fremdeles er dagens skogvern bare . Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern.

Om lag en tredjedel av det produktive skogarealet i Norge er underlagt moderate eller sterke restriksjoner grunnet miljøhensyn. Finn et verneområde med skog. På genressurssenteret sin nye internettløsning for verneområder . Målet er å identifisere tiltak som kan bidra til å bevare et representativt utvalg av norsk . Et område ligger på Opplysningsvesenets fonds grunn, mens de øvrige områdene inngår i ordningen med frivillig vern av privateid skog.

Miljødirektoratets tilråding omfatter områder. Et område, Hemna, omfatter noe statlig areal idet eiendommen Hemna statskog er kjøpt av . Evaluering av skogvernet i Norge. Dagens vern av skog i Norge er evaluert i forhold til politiske målsettinger knyttet til behovet for vern av et representativt utvalg av skog, store områder, truete, sjeldne og andre spesielle skogtyper, samt biologisk mangfold.

Nær halvparten av alle truede arter i Norge lever i skog. Derfor er skogvern så viktig. I Nordland fylke har vi vernet to flotte områder, Simaklubben naturreservat i Hemnes kommune og Løftlia naturreservat i Rana kommune.

Aldri har det vært brukt mer penger på å verne skog her i landet enn nå. Med den forståelsen som bakteppe, er det i dag særlig lav andel av vernet skog i lavlandet i Sør- Norge og på produktiv mark. Dessuten er det behov for økt vern av flere skogtyper som er viktige .