Sevu ppt nett

Hovedmålsettingen er økt grad av systemrettet arbeid i PPT på landsnivå. Ressursen er utviklet for å bistå. Dette er en forkortelse for Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT og blir en viktig del av PPT-hverdagen de neste årene. Formålet med strategien.

Faglig løft for PPT er et studietilbud rettet mot PPT ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Det omfatter en erfaringsbaserte master i pedagogisk psykologisk rådgiving og ulike videreutdanningsemner. I forbindelse med satsingen på etter- og videreutdanning for pp-tjenesten har U- dir laget en nettressurs. Her er det publisert filmer med små foredrag om ulike emner. Flere av disse filmene kan brukes i ulike sammenhenger, og kan også være relevant for lærere og barnehagelærere.

Innenfor denne strategien tilbyr Nord universitet videreutdanningen Organisasjonsutvikling og endringsarbeid. ETTERUTDANNING I RÅDGIVNING OG VEILEDNING for. UIT Norges arktiske universitet. Målgruppen er ansatte i PPT i. Av hensyn til deltakernes arbeidssituasjon og kursets omfang er det nødvendig å fokusere på grunnleggende ferdigheter og strategier og . SEVU – PPT – Organisasjonsutvikling og endringsarbeid. Etterutdanning i regi av.

Nasjonale nettverkskonferanser og regionale nettverk. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr Høgskolen i Oslo og Akershus etter- og videreutdanninger for ansatte i PPT. NTNU, ved institutt for pedagogikk og livslang læring.

ASK er et fagfelt under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort. Målsettingen med etterutdanningen er å styrke PPT sin kompetanse innenfor feltet. Nå kan arbeidsgiver søke om midler til etterutdanning av PPT-ansatte.

Du kan lese mer om midlene her. Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning. Nå er det systemrettede mandatet utvidet til også å gjelde PPTs . INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING. Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP- tjenesten.

Vi er personer som har fullført etterutdanning for flerspråklige via Faglig Løft for PPT – SEVU. Godt utbytte for alle som deltok. Bakgrunnsinformasjon Osman er født i Norge av somaliske foreldre Bor sammen med sin mor og to yngre søsken Ble meldt til PP-tjenesten av helsestasjonen da han var fire år Da hadde han ikke begynt å lære norsk, og hadde få ord på somali Han fikk barnehageplass med spesialpedagogisk tilbu men hadde så stort . Opprettelsen av tjenesten og de oppgavene tjenesten har er hjemlet i opplæringsloven § 5- og PPT er derfor sterkt. B, men har tilgang til trådløst nettverk.

PPT i Sande bør prioriter å . De har ansvaret for denne årlige lederkonferansen, regionale nettverkskonferanser, etablerer nettverk , selve etterutdanningen og de har en koordinatorrolle. Det er ikke trådløst nettverk. Og de fire nasjonale sentraene: . Her kan du søke i ledeteksten etter postjournaler.

Strategien følges opp av referansegruppen for statlige utviklingstiltak i skole- og barnehagesektoren.