Sevu ppt ask

ASK er alt som hjelper en person til å. Les mer om etterutdanning i ASK. I denne overordnede delen av nettressursen presenteres tema som gjelder for alle fordypningsmodulene i SEVU – PPT nett. Profesjonsetikk, PP- tjenestens juridiske mandat i barnehage og skole, aktuelle juridiske spørsmål som PP-leder må reflektere over i sin arbeidsverdag. Hovedmålsettingen i SEVU – PPT er økt .

Målsettingen med etterutdanningen er å styrke PPT sin kompetanse innenfor feltet. SEVU – PPT er Utdanningsdirektoratets strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Innenfor denne strategien tilbyr Nord universitet videreutdanningen Organisasjonsutvikling og endringsarbeid.

Show Polls Ask a Question Share Presentation. Search Slides and Closed Captioning Help. Kommuner og fylkeskommuner og interkommunale PPT, kan søke Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Alternativ og supplerende kommunikasjon ( ASK ). NTNU, ved institutt for pedagogikk og livslang læring.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Anne-Lise videreutdanning i ASK. Oktober, Landsdelssamling for PPT. Kontoret vil være stengt. RKK – inkluderende språkopplæring i praksis, Sortland.

Uit – Master i spesialpedagogikk, Alta. Selv om vi synes en master i spesialpedagogikk er en knakende bra utdanning, så finnes det flere muligheter for dere som jobber i PPT. Prosjektgruppa fekk mandat til å vurdera samarbeid mellom PPT i Sauda og Suldal i ein administrativ.

Utvalde spesialpedagogiske emne, mellom anna ASK og hørselshemningar. I samarbeid med Stat Ped Vest opprette nettverksgruppe for de som arbeider med ASK i individsaker og på system for ansatte i barnehager og skoler. Opprette nettverksgruppe for tilsatte i skoler som arbeider innen autismefeltet. Delta i førskolenettverk(spesialpedagogene i barnehagene i Dalane), styrersamlinger og . Faglig løft for PPT i Midt-Norge og ved annen videreutdanning ved. ASK ) sammen med helse og velferd.

Det bør gis tilbud om opplæring i kjennetegn ved utviklingshemming, menneskerettighetene, selvbestemmelse, metoder for inkluderende praksis, bruk av velferdsteknologi og ASK. Utdanningsdirektoratets vurdering: Gjennom SEVU – PPT så blir det gitt tilbud til ansatte i PP-tjenesten om ulike områder som . Strategi for etter- og videreutdanning for PPT ( SEVU – PPT ), og flere av kommunens ansatte deltar.

Dette er en del av SEVU PPT i et samarbeid med kommunal PPT. I denne forskningen er fokuset på systemrettet arbeid i Pedagogisk-Psykologisk. Nærmere bestemt vil jeg forske på hvordan PPT kan arbeide. PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud.

Samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten, BUPA, Statped Kursrekke: Kompetanseheving ASK. Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT.