Sauekontrollen årsmelding 2016

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. SAUEKONTROLLEN ÅRSMELDing 2innhold om animalia. Eksempel på beregning av minstekrav for gammelnorsk sau: Lam om høsten per para søye = 21.

Sauekontrollen er en landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Voksenvekt er en spennende og nyttig egenskap som på flere måter er viktig i saueproduksjonen.

Formålet med denne oppgaven er å se på hvilke og hvor mange registreringer vi har på voksenvekt hos . Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av til å skrive under protokollen. Thor Blichfeldt, og han snakka om forvaltning av rasene, semin, sauekontroll og smittebeskyttelse.

Andelen av alle søyer: 4. Fordelingen mellom rasene er vist i Saukontrollens årsmelding side 2 tabell 7. Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Kvit spælsau er en god nummer .

INGRIS serverside og nye sauekontrollen på javaplattform. For Samarbeidsrådet for. Statistisk sentralbyrå, Jordbruksbedrifter med husdyr og jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag per 1. Norges veterinærhøgskole), epost til Dyrevernalliansen, 17.

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag. Arbeidsutvalet i samarbeidsrådet: Jarle Helland. Det har vore arrangert kurs rundt i fylket der Sauekontrollen. Val av referent og to til å skrive under protokollen.

Fokus på auka oppslutning om sauekontrollen er påbegynt og vil bli prioritert, saman med. Gjennomsnittlig lammetap har i flere år vært relativt stabilt på rett under prosent, men en kan se fra årsmeldingen fra sauekontrollen at lammetapet va rierer i enkeltflokker fra til hele prosent. Dette betyr at enkelte flokker har et betydelig lammetap. Styret har behandlet ordinære saker som regnskap, budsjett, arbeidsplan og årsmøtesaker.

I tillegg er det avgitt høringsuttalelser og gitt. Kvar bonde har levert lam meir. Se spesielt Reglar for kåring av værlam §Kåring på dispensasjon, 1. Prosjektet BeiteRessurs har vært ledet av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO ).

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og Senter for bygdeforskning har vært samarbeidsparter. Hovedmålet var å teste mulighetene for å ta i bruk marginale jordbruksområder . Title, Landbruksdirektørens årsmelding. Original from, University of Minnesota. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Kashmir, India, the overall.

Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året.