Sau i norge

Den deles gjerne inn i såkalte korthaleraser (også kalt landrasetype ) og langhaleraser (også kalt crossbredtype). Forskjellen handler først og fremt om forskjeller i ullkvaliteten, men korthaleraser hevdes også i varierende grad å ha . Bufret Lignende Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder.

For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen. Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen .

Bufret Av John Odden (Forsidefoto Louise McNutt). Vi har færre rovdyr enn de fleste andre europeiske land på vår størrelse, men likevel har vi de største tapene av sau til rovdyr. Hvordan er det mulig at så mange sau ender som mat for rovdyrene her hjemme? Det er én åpenbar forskjell mellom sauehold i Norge og i mange . Drektighetstiden varierer noe mellom rasene.

Som regel blir av de bedekte sauene drektige, og de fleste får tvillinglam. Søylediagrammet viser antall voksne sau (1år) per 1. Det er spesielt i Vestlandsfylkene fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nor samt fylkene Opplan Sør-Trøndelag og Nordland vi har de største andelene av norsk saueproduksjon.

Over prosent av sauebestanden befinner . Under kveldens debatt viste Tuva Thorson Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum videoer av villsautypen Mouflon- sau som kan leve side om side med ulv, fordi de kan løpe like fort som ulven. Tsjernobyl for år siden. Tap av sau på beite er én av Dyrebeskyttelsen Norges fanesaker.

Gjennom informasjonsarbeid og holdningsendrende arbeid rettet mot politikere, bønder og publikum, håper vi å få belyst de faktiske årsakene til at sau dør på . Dyrevelferd hos sau og lam er ikke alltid så god som vi tror når vi ser sauer med lam på sommerbeite. Den er også den tyngste rasen vi har. Om vinteren lever sauenepå spaltegulv. Skader og ulykker på sommerbeite, jurbetennelse med koltbrann som følge og rovdyrangrep gir dårligere dyrevelferd.

Grunnet er dårlig (manglende) tilsyn og intensiv fremavl av. Historiske data fra før rovdyrene ble fredet viser derimot et mye lavere tap – mellom 5-prosent for voksen sau , og mellom 0-prosent for lam. LES MER: Norges ulvejakt har skapt storm i sosiale medier og utenlandske nettaviser: Regjeringen frykter ulvejakten vil påvirke Norges omdømme . Dette gir en tapsprosent på.

OBB har eksistert siden 70-tallet, og historiske data fra før rovdyrene ble fredet i Norge viser en tapsprosent på 5- for voksen sau og 0- for lam. FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og er finansiert av Miljødirektoratet. I arbeidet med veilederen har.

Hva med de sauene som dør av fluelarver?

Skal vi gjeninnføre DDT og sprøyte Norge fra fly? I Sverige er det ca 400. I Norge har vi et sted mellom 2. Gotland (en øy i Østersjøen) og . Generelt er helsetilstanden hos norske husdyr svært god.

Norge er fri for mange viktige husdyrsykdommer som skaper store utfordringer for dyrehelse, dyrevelferd og økonomi i andre land (som for eksempel munn- og klovsyke, brucellose og Q-feber). Ondartet fotråte hos sau , som er en bakterieinfeksjon i klauvene, ble . Antall sau på utmarksbeite på landsbasis i Norge har økt noe i samme periode, men innenfor ulvesonen og innenfor de fleste forvaltningsområdene for bjørn har det vært en ønsket nedgang av sauedrift og . Det ligger an til høyeste produksjon av sau og lam på ti år i Norge , til sammen 25.