Produksjonstilskudd 2018 satser

Det kan imidlertid bestemmes tilpasninger i avsetninger og satser inneværende år innenfor den samlede bevilgningsrammen. For overslagsbevilgningene (post og 73) vil bevilgningsbehovet . I jordbruksoppgjørene fastsetter avtalepartene foreløpige satser for produksjonstilskudd. Satsene blir fastsatt ut fra bevilgningsrammen for hver av tilskuddsordningene og med grunnlag i prognoser for hvor mange husdyr og dekar planteareal jordbruksforetakene vil søke tilskudd for ved de påfølgende . Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd.

Nettoeffekt av tilskudd. Sum avtalepriser og tilskudd. Omdisponering overførte . ENDRINGER I SATSER OG INTERVALLER. Flere av tilskuddene fikk. Det er bare foretak som kan søke om og motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. SØKNADEN MÅ LEVERES INNEN FRISTEN.

Søknaden må leveres innen fristen, men det er mulig å gjøre endringer i . I de senere år har noen av saueprodusentene hatt de planlagte utrageringssøyene sine over nyttår for å få utbetalt produksjonstilskudd på dem. Vi har lagt bak oss tre jordbruksoppgjør med Solberg-regjeringa. Sakkyndige med mange tøffe oppgjør bak seg, karakteriserer disse blant de mer krevende, ikke minst det siste der brikkene først falt på plass på overtid langt ut i pinsehelga.

Utfallene av oppgjørene er ett brudd og to avtaler med. Bevilgningene for produksjonstilskuddet som utbetales til bøndene ble forhandlet fram i jordbruksforhandlingene, med foreløpige satser. Prognoser for utviklingen i antall bønder, dekar og dyr lå til grunn for forhandlingene. Disse prognosene utarbeides av Landbruksdirektoratet, og i år viste de seg å ikke . Inngått mellom Staten, Norges Bondelag og.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det betyr nye søknadsfrister, nye telledatoer og nytt elektronisk søk. Søknad om produksjonstilskudd er samkjørt i ett felles søknadsskjema for augustomgangen, og ett for januaromgangen. Søk- nadsskjemaet for januaromgangen gjelder også tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Dette heftet gir en innføring i regelverket og skal veilede deg til riktig utfylling av søknaden . Nytt denne søknadsomgangen forts.

Endringer i tilskuddssatser , dyr: o. Ny forvaltningsmodell og nytt fagsystem forts.

Delene av jordbruksavtalen som angår saue- og geiteprodusentene. I flere år har arbeidet med å endre måten produksjonstilskudd , avløsertilskudd og regionalt miljøprogram.