Pris på planting av gran

Det er ikke noe problem. Du kan bestille planter og planting ved å bruke skjemaet under. Alle granplantene er robuste 1-årige eller 2-årige planter fra Norgesplanter.

Plantene er kortdagsbehandlet for bedre frostherdighet.

Se priser nederst på denne siden. Antallet blir justert til nærmeste hele kasse. AT Skog har inngått nye leveringsavtaler på brenselsflis til forbrenningsanlegg både lokalt og i Danmark.

Dette gjør at vi nå har stabilt god avsetning på biovirke (blanding av gran , furu og lauv), bjørk og eik gjennom hele året. Vi tilbyr nå priser på disse sortimentene, som gjør det lønnsomt å hogge lauvvirke som tømmer. En viktig del av skogsforvaltningen er å plante ny skog og erstatte hogd skog.

Skogeiere er pålagt å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst.

Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp. Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene er viktig når ny skog . Stangskovene tilbyr skogplanting med norske planter til en rimelig pris. Vi har erfart at dette er en solid og rimelig plante med gode vekstegenskaper til planting etter hogst.

Ved riktig planteringsarbeid er også Met rimeligere alternativ . I august ble det betalt 4kroner per kubikkmeter sagtømmer gran i gjennomsnitt for hele landet. Tilsvarende pris i juli var 40 og i juni var granprisen 4kroner. For furu ble det betalt 4kroner i august mot 3i juli og 4i juni. Vår kapasitet er 5-millioner. Planter fra plantasjefrø får et tillegg på øre pr.

Ved bestilling av minimum 10. Ordinære granplanter : pr stk. Conniflex granplanter (voks- og sandbehandlet): pr stk.

De aller fleste granplanter blir i dag . Spørsmål om skoghogst og planting.

Jeg har noen spørsmål vedr skogshogst og trevirke, jeg ville satt stor pris på litt hjelp med. Hvor mange kubikk-meter med trevirke kan en få på et gjennomsnittlig kuttet tre. Verdien av produksjonsskogen av gran og furu avhenger av hvor godt jordsmonnet er for skogproduksjon (boniteten), hvor gammel skogen er, om denne skogen er. Bestillingsskjema og priser : Planting. Hvis en legger til verdien av markarealet i skogen inkl.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Granplantene setter da som regel nye adventivrøtter fra det punktet på stammen der frøbladene satt. Ved planting inntil stubber hvor det er tykt, uomsatt strødekke, . Har naboen mottatt støtte for å plante det så har vel ikke du lov til å hugge det for ved. Va er vanlig og sitte igjenn med for metter at skog entrepinører . Prisutvikling sagtømmer – tallgrunnlag.

Alt innmålt sagtømmer (skur) av gran og furu. Bonuser inngår ikke i sagtømmerprisen. Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog. Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn dager før kursstart, fakturerers full kurspris. Målgruppe Kurset egner seg godt for skogeiere som utfører planting selv, skogsarbeidere og andre som utfører plantearbeid.

Furu forynges ofte naturlig, men hvis det ikke er lagt til rette for det kan planting være nødvendig, ikke minst for å lage blandingsbestand på midlere boniteter. I lavlandet, på bonitet Gog bedre, kan hengebjørk vurderes. Dersom det gamle granbestandet.

Planlegg foryngelsen samtidig med hogst! Din lokale skogbruksleder veileder deg med bestilling og valg av plantetype. Andelseiere får rabatt på plantekjøp sammen med salg av tømmer.

Ettersom trærne i den frie naturen først og fremst vokser der de trives, har vi laget en guide med råd om planting , drenering, oppstøtting av trær etter planting og stell den første tiden, slik at du kan legge forholdene til rette for at akkurat ditt tre skal vokse seg stort og frodig. Vent med de krevende vekstene til . Før timeliste på eget arbeid (unntatt planting , -bruker pris pr. plante ) på baksiden av skjemaet. Ha trivelige dager i skogen med frisk luft og mosjon ! Landbruksforvaltninga, skogbruk.