Primær suksesjon

Breen etterlater den seg et område uten planteliv og dyreliv. Ikke lenge etter at isen er borte, vil de første plantene etablere seg, og etter hvert vil flere arter av planter og dyr komme til. Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon.

Suksesjon skjer som en følge av at forholdene endres. Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr.

Et område som er dannet av lava og vulkansk aske etter vulkanutbrud er helt uten biologisk liv i starten. Etter hvert kan noen organismer ta området i bruk, og dette påvirker miljøet slik at det . Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr, vil det være suksesjon. Vi skiller mellom to hovedtyper suksesjon.

Det finnes imidlertid natur som fortsatt, tusener av år etter at marka eller bunnen ble lagt åpen for primær suksesjon , mangler slike samfunn. Dette kan skyldes at substratet er hardt, grovkornet, værutsatt eller utsatt for gjentatte forstyrrelser. Primær suksesjon og sekundær suksesjon. PS) adresserer først og fremst primærsuksesjonsforløp i .

De viktigste årsaker som fører til hverandre er klimatiske faktorer som erosjon, vin brann, og vulkanske aktiviteter. Dette skjer spontant når et nytt miljø oppstår som ikke tidligere har vært bebodd av noen levende organismer, for eksempel når: Nytt land kommer til ved landheving. Deltaer vokser ut i innsjøer eller . Jeg lurer på om jeg kunne få litt hjelp når det gjelder suksesjoner : Kan dere gi meg en klar defiisjon på hva en primær – og hva en sekundærsuksesjon er for noe? Det hadde også vært fint om dere kunne fortelle meg litt om hvordan en suksesjon i en myr oppstår.

En gradvis forandring av et økosystem over tid kalles suksesjon. Utviklingsforløpet og endepunktet for forandringen er i hovedsak kjent. Har vi når et plantesamfunn etablerer seg på bar bakke, der det ikke er planter fra før. Det skjer der nytt land blir blottlagt, . Sekundær suksesjon er naturlig nok den endringen som skjer etter den primære. Det er utviklingen som kommer etter en større endring i et økosystem.

De nye endringene gir et livsgrunnlag for andre organismer enn de som levde der fra før av. Eksempler på sekundære suksesjoner er skogbrann eller når . Pionerfasen ulike lavarter har evnen til å vokse direkte på stein og berg. Konsolideringsfasen Når pionerartene erstattes av mer konkurranse dyktige arter.

Her er ofte art mangfoldet størst. Klimaksfasen Stabilisering, der art sammensetningen forblir uforandret i .

Når en skog blir hogd ne og det skapes et hogstfelt, vil det som forekommer der etterpå være sekundær suksesjon fordi artene ikke trenger å starte helt fra bunnen av. Rekkefølge refererer seg til den økologiske rekkefølgen planter fylle et gitt miljø. Følge av plante- og dyrearter på en lokalitet gjennom tid. Et plantesamfunn forandres over tid ved at nye arter konkurrerer ut tidligere. Denne endringen kan gå raskt eller langsomt, alt etter planteartenes levetid.

På nydannet mark (f.eks. etter tilbaketrekking av en isbre) finner en primærsuksesjon sted. Islan så derfor lurte jeg på om dere kunne fortelle meg alt dere ve tom dette emnet 🙂 ? Sammendrag om suksesjon som finner primær eller sekundær suksesjon i lokalområdet. I tillegg beskriver sammendraget lokalområdet og de forskjellige fasene om. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere.

Pionerplantene er avhengig av om det er en primær eller sekundær suksesjon. Ved en primær suksesjon er det som regel lav og etter hvert moser som ulgjør pionerplantene. I en sekundær suksesjon er det allerede et jordsmonn.

Da kan mange typer gress og erteplanter være pionerplanter.