Planter i myr

Myr er økosystem med høy grunnvannstan der nedbrytningen av dødt organisk materiale går så langsomt at det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. Torva danner gjerne tykke lag og. Disse myrene er svært artsrike, med mange sjeldne planter , for eksempel mange orkideer. Trua natur Bufret Lignende Hvorfor er myr viktig?

Her kan du lese deg opp på alt du trenger å vite om myr.

Våtmark er natur som er helt eller delvis dekket av vann hele . Utvikling av nedbørsmyr. Sjø som ligger på en undergrunn av leire over et lag av bunnmorene. I den dypeste delen av sjøen er det avsatt en del gytje. Gytjelaget dekkes med sumpplanter.

Torvmoser med spredt furuvegetasjon dekker de eldre avsetningene. Furuskogen er dødd ut, torvmoser . Vanlige arter på myrer er torvmoser (Sphagnum), kvitlyng, tranebær, starr og myrull.

Mangel på nitrogen og fosfor i næringsfattig myra har ført til evolusjon av mange typer fangstfeller hos lys- og fuktighetskrevende karnivore planter , som hos soldogg (Drosera). Myr , Årnesmåsan, Aurskog-Høland kommune. Inngrep og ureiningar har redusert det mangfaldige plante – og dyrelivet i mange våtmarksområde.

Våtmarker blir både i Noreg og resten av verda rekna som ein av dei mest truga naturtypane. Fleire artar som er knytte til våtmarker, står på nasjonale og internasjonale raudlister. Noreg har slutta seg til den internasjonale. Kommentarer: Navn: Tekst: Skriv inn tallet (For å forhindre spam må dette fylles inn). En spinkel plante med hvite blomster i aks, mengder av den i et tjern som var tappet for vann og en unormal lang strandlinje . Myr finnes i områder som er for fuktige til at det kan vokse skog der.

Den høye fuktigheten og det kjølige norske klimaet gjør at nedbrytningen av døde planterester går langsommere enn tilveksten av nye planter. I løpet av flere hundre år kan det derfor bygge seg opp et tykt lag med døde, delvis råtne plantedeler. Lett å bli lurt, men man kan se nederst på plantene så ser man at der skudd tett i tett på linje. For å unngå slikt, selv om bildene er ok, si gjerne litt om størrelsen ( høyden) på plantene du spør om. Det stor høydeforskjell på torvull og sveltull umder normale forhold.

Ikke helt riktig det siste, nye planter legger seg ikke oppå det døde materialet, de vokser oppover på toppen av det eller gjennom det. Slike definisjoner bør . Transcript of Planter i myr.

Planter Suksesjon Kildehenvisning -snl. Forklaring av myrområde. Felt, Oppgave: Å passere en myr blir aldri det samme igjen etter en dag med dette feltarbeidet.

Du vil alltid kikke deg rundt etter forskjellige torvmoser og undre på hvordan næringstilstanden er. Myr er en type våtmark som inneholder store mengder karbon lagret gjennom tusenvis av år. Planter som dør i myra synker ned i vannet og danner dype lag torv. Myrene er viktige leveområder for et mangfold av planter og dyr, og våre forfedre nytta vegetasjonen på myrene til beite og vinterfôr for buskapen.

Myrene var tidligere også en nødvendig energikilde i form av brenntorv langs kysten. Og ikke minst er myra et viktig karbonlager som motvirker klimaendringer . Det kan vekse tre på ei myr. Skog på myr er oppdelt i barskog, blandingsskog og lauvskog på same måte som skog elles. DMK inneheld informasjon m. I det siste har vi gått imot to saker hvor lokalpolitikere, i strid med gjeldende planer, planlegger å bygge ned verdifulle myrområder. Myra er viktig både som et karbonlager og som hjem for mange planter og dyr.

Er biologisk mangfold noe du ønsker å vektlegge kan det være aktuelt å plante inn noe svartor som trives godt i fuktige dråg. Nygrøfting av myr og sumpskog skal . Myrer er… … torvdannende våtmarker. Det oksygenfattige miljøet gjør at døde planter lagres og pakkes sammen til torv.

Myrene deles inn i ombrogen myr og minerogen myr.