Planter i ferskvann

Planter i og ved ferskvatn. Sump- og vassvegetasjonen er ein viktig del av det biologiske mangfaldet i innsjøar (elvar) og tener som tilhaldsstad og skjul for smådyr og fiskeyngel. Vassplantene er også mat for fleire vassfuglartar, og fleire fuglar byggjer reir inne i sumpvegetasjonen. Vatn med mykje sump- og vassvegetasjon . I ferskvann er det både helt og delvis vannle- vende planter.

Delvis vannlevende planter har som regel røttene i vann , men det meste av bla- dene over vannet.

Slike planter kalles sumpplan- ter (helofytter). Sverdliljer, takrør og elvesnelle er eksempler på slike planter. De helt vannlevende plantene deles i kortskuddplanter . Vokser i vann og der det er fuktig. Rosa blomster på forsommer.

Store blader som flyter oppå vannet. Norges minste blomsterplante. Takrør er vårt største gress. Gress skiller seg fra lignende planter ved å ha hul og rund stengel med ledd og leddknuter.

Når den vokser i tette belter på langgrunne strender i næringsrike innsjøer kan den rage godt over hodet på en . Vassplanter eller vannplanter er planter som er tilpassa til å vokse i vatn. Dette krever flere spesielle tilpasninger, og fører til at få vassplanter kan vokse utenfor vatn eller permanent fuktige omgivelser. Karplanter som vokser i vatn kan omfatte både karsporeplanter og blomsterplanter. Tang og tare er ikke karplanter, men . De viser sterke morfologiske og anatomiske tilpasninger til sitt levevis.

Graden av neddykking av bladene gir en rekke morfologiske tilpasninger som skyldes lav diffusjonshastighet av gasser i vann sammenlignet med luft, . Dette gir stor variasjon i CO2- kompensasjonspunkt for en vannplante. Neddykkede vannplanter kan karakteriseres som skyggeplanter. Noen trives i næringsfattige vann slik som brasmegras og nøkkerose og noen trives i næringsrike vann som dunkjevle og vasspest.

Vannplanter kan fortelle om det foregår en eutrofiering. Når næringstilgangen øker, for eksempel ved at kloakk eller jord renner. I vannet finnes store mengder små frittsvevende organismer, plankton.

Dyreplankton: Dyreplankton er små organismer som lever i vann. De lever av mindre dyreplakton og planteplankton. Det finnes også mange fastsittende arter.

Deles inn i helofytter (sivvegetasjon) og (ekte) vannplanter. Olav Taklos eksemplar av Akvarieleksikon – tropiske fisker og planter i ferskvann og saltvann av Brian Ward – Se omtaler, sitater og terningkast.

Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! Levende ferskvannsplanter som levested består av planter og moser i ferskvann , hvor for eksempel insekter kan leve. Vannsirkulasjon: oksygentilgang (VS–A) og dybderelatert lyssvekking i vann (DL) er mindre viktige for variasjon innenfor levende marine planter fordi planter stort sett er begrenset til vannsirkulasjon: oksygentilgang (VS–A) trinn Akontinuerlig oksygentilgang og fordi dybderelatert lyssvekking i vann (DL) trinn afotisk . Lenge før dette hadde Justus Liebig pekt på at nitrogen var nøkkelfaktor for planteproduksjon, og mange antok at nitrogen også måtte være det viktigste elementet for planter i vann. Liebig viste imidlertid at plantene også krevde andre næringsstoffer i et visst forhold til nitrogen, ikke minst var fosfor viktig. Hvis bunnen består av mer finmateriale, kan en ha det oppi en sil og helle vann oppi silen.

Da vil finmateriale gå gjennom mens dyr og større partikler blir værende igjen oppi silen. Her finner de både skjulested og mat, gjerne i form av planter de . Vann-hefte for utedag, med oppgaver (word-ark). Tenk på gassutvekslingen: planter som lever helt nedsenket i vann forsøker å finne et kompromiss mellom stor overflate for å få til så effektiv gassutveksling som mulig (først og fremst opptak av bikarbonat fra vannet) og samtidig så mye lyssamlende areal som mulig.

Undervisningsopplegg for skoler laget av lærer Finn . Derfor har mange vannplanter . Ferskvann mot lakselus på oppdrettslaks er en mye brukt metode i oppdrettsnæringen. En risikovurdering viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann. Dette kan få konsekvenser for sjøørret og røye som oppholder seg i fjordene.