Plantearter i norge

De øvrige er innførte og inngår som en del av den naturlige vegetasjonen. Bygdøy, Oslo kommune, har landets rikeste plantesamfunn med 7arter. Foto: Torbjørn Røberg Mot slutten av silur (4- 4millioner år siden) etablerte plantene seg på land. Under siste istid var størstedelen av Norge dekket av snø og is som umuliggjorde enhver vegetasjon.

Antall arter i Norge : Ca.

Bare langs kysten av Vestlandet og Nord- Norge har det kan hende vært isfrie områder, hvor enkelte planter har kunnet overvintre. Da så isen trakk seg tilbake, ble landet på nytt kolonisert av planter som . Varmere klima kan føre til at arten blir vanligere på strender i Sør- Norge. Rødliste for europeiske nytteplanter publisert. Et europeisk samarbeidsprosjekt har levert rødlistevurderinger av 5arter av ville nytteplanter og viltvoksende slektninger til våre dyrkede planter. Ellers finnes tips i heftet Ta vare på gamle planter som kan lastes som pdf-fil nedenfor.

Genressurser bevares i Færder nasjonalpark. Færder nasjonalpark kan bli det første verneområdet i Norge som spesielt tar vare på plantegenetiske ressurser og ville nytteplanter.

Nylig ble arten sandtimotei funnet for første . Hva skal du gjøre om du har disse i hagen? Her skaper spesielle berggrunnsforhold og et gunstig klima gode forhold for en del arter som er sjeldne eller ikke forekommer i andre deler av Norge. Oslofjorden danner yttergrense for utbredelsesområdet til flere sørlige varmekjære planter , som derfor blir særlig verdifulle i norsk sammenheng.

Norge , og av artene finnes i dyreriket. Fredete arter er truede dyr og planter som beskyttes for å ta vare på mangfoldet i naturen vår. Du har ikke lov til å drepe, fange, ødelegge, skade, plukke eller samle inn arter som er fredet. Direktoratet for naturforvaltning er forvaltningsmyndighet for fredete arter i Norge.

I Norge er en rekke blomster og planter forbudte å plante, selge og importere. Flere tusen er svartelistet. Legger et lokk over hele hage- Norge. Morten Bragdø ved Randesund planteskole synes det er nødvendig å svarteliste, men mener for mange planter er blitt svartelistet. Han foreslår at gjør listene regionale.

Hvis en plante ødelegger en hel dal i Bærum trenger ikke det . Listen under omfatter alle fredete planter i Norge. Bern viser om planten er oppført som strengt beskyttet planteart i Bern-konvensjonens appendiks I. Convention on International .

I botanikken er begrepet planter nokså flertydig. Den følgende oversikten gjengir de mest vanlige mulighetene i synkende rekkefølge (dvs. at den første definisjonen resulterer i det videste plantebegrepet osv.). De såkalte svartelistede planteartene, utgjør et utvalg fremmede arter som er definert til å utgjøre høy eller svært høy risiko for norsk stedegent naturmangfold1. Over halvparten av planteartene i Norge ikke fantes naturlig, men er innførte arter som er satt ut eller forvillet fra hager. Dette er kjennetegnet på alle arter i kurvplantefamilien.

Botanisk informasjon fra Oslo fylke og lenker til andre websider. Dette inkluderer alle organismegrupper, også fisk, fugl og pattedyr. Det er sirkelrundt og deles av en S-formet sti.