Oslo befolkning

Litt over prosent av veksten kom som resultat av naturlig tilvekst (fødte – døde), mens resten skyldtes innflyttingsoverskudd. Folkemengde, fødte, døde, flytting, landbakgrunn, husholdninger, befolkningsfremskrivninger. Det forventes med andre ord fortsatt en betydelig befolkningsvekst i Oslo på tross av en forventning . Oslo er etter en periode med relativt stabilt innbyggertall igjen i sterk vekst og vokser raskere enn andre nordiske hovedsteder. Det stigende folketallet skyldes i all hovedsak innvandring fra utlandet. Oslos befolkning innvandrere, med norsk-svensker og norsk-pakistanere som de største . Osloregionen Bufret Lignende Regionen Oslo er vesentlig større enn tettstedet Oslo.

Regionen er basert på byens pendleromlan mens et tettsted defineres ut fra sammenhengende tettbygd areal. Befolkningen i en byregion baseres på tall for hele kommuner. Oslo uten tilhørighet i en bestemt bydel. Veksten var særlig sterk . For dag siden – Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Oslo har mange innvandrere, og andelen med innvandrerbakgrunn er høyere i noen bydeler enn i andre. Utviklingen over tid kan illustreres ved hjelp av rutenettkart, der alle rutene er like store og uendret over tid.

Kartet viser at det er store variasjoner i andelen av befolkningen som har . Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder. Aldersfordelingen sier for eksempel noe om etterspørsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og . Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskud nettoinnflytting fra resten av landet og nesten halvparten av landets . Bosatte i de fem største tettstedene.

Vi forventer at befolkningsveksten framover først og fremst kommer i sentrale strøk. Spesielt vil storbyene vokse mye. Og det er i storbyene i Norge det forventes størst vekst, spesielt i Oslo.

Nye SSB-tall om Norges befolkning. Vi nærmer oss en befolkning på millioner personer i Norge, hvilket fortsatt tilsier en betydelig befolkningsvekst. All befolkningsvekst i Norge er innvandringsdrevet, og den etnisk norske befolkningsandelen fortsetter å synke.

I Oslo har nå en av tre . Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk – som viser folkemengde pr. Tabell og fgur viser utvalgte .