Økosystem enkelt forklart

Skole og leksehjelp: Hva er et økosystem ? Vel, jeg vet at ett økosystem er en slik sirkel hvor alt går rundt og rundt. Den ene spiser den andre, også videre. Men sliter litt med å kunne gi en proff forklaring på hva ett økosystem er. Jeg har selvfølgelig lest i naturfagboka, men får liksom ikke helt taket .

I et økosystem er det en balanse mellom de levende organismene og de ikke- levende elementene. Dette samspillet i naturen er vi alle en del av. Jorda er et økosystem hvor menneskene er øverst i næringskjeden, og hvordan vi lever påvirker balansen i systemet.

Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Betegnelsen kan også omfatte hele biosfæren, altså den delen av Jorden der levende organismer kan eksistere. Et økosystem kan være lite – som en pytt , større – som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren, det vil si den del av Jorden (jor vann, luft) der levende organismer kan eksistere. Et økosystem er et samfunn bestående av organismer og de livløse faktorene i miljøet rundt dem. Kretsen i et økosystem fungerer grovt sett slik at autotrofe organismer (som planter), som kan bruke uorganiske .

Skal mangfoldet beskrives nærmere kan det defineres som summen av gener, arter og økosystemer i et område. Genetisk mangfold: Det er alltid genetiske forskjeller mellom bestander og individer av samme art. Artsmangfold: I takt med antall arter øker artsmangfoldet. Mangfold av økosystemer : Ethvert område vil ha sin . Er et begrep som innebærer et organismesamfunn (planter, dyr, levende faktorer) og de ikke-levende faktorene i miljøet der disse. Jeg synes at det er en bra forklaring til elever som kan benytte seg av.

Jeg skal ha en muntlig prøve i naturfag og lurer på om noen av dere enkelt kan forklare hva suksesjon er, hvordan det føregår og hva prosessene gjør. Innen økologi brukes begrepet suksesjon til å beskrive endringen av en dominant art til en annen i et økosystem – frem til en stabil likevekt mellom arter . Eit økosystem er eit samfunn av organismar saman med abiotiske ( livlause) faktorar i miljøet som omgjev dei. Eit økosystem kan vere lite (ein pytt), litt større (skog) eller omfatte heile biosfæren (dvs den delen av jorda der levande organismar kan eksistere).

Suksesjon er en gradvis endring i økosystemet. Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr, vil det være suksesjon. Vi skiller mellom to hovedtyper suksesjon. Primær suksesjon og sekundær suksesjon.

Glasset må heller ikke stå i et vindu med alt for mye sollys, da for mye sollys kan ta livet av viktige organismer i økosystemet. Disse lever av den mengde luft, vann og mineraler som fantes i systemet fra begynnelsen av,.

Ofte er der snarere tale om et fødenet, når de enkel. Successionen finder sin forklaring i arternes individuelle tilpasninger til de skiftende miljøforhold. Mange mente at det var tilgangen på mat som styrte alt, og at det dermed var bunnen av næringspyramidene som avgjorde systemets kompleksitet.

Men i de siste åra har det kommet en erkjennelse om at mange av egenskapene i et økosystem styres fra toppen. I denne økta skal elevene bli kjent med kongekrabben, som er en fremmed art i Norge. Forklaring på uforklarlige fenomener. De skal se nærmere hvordan en ny art kan påvirke et økosystem , og på hva som skjer hvis en art forsvinner.

Når man skal definere biologisk mangfol så er det jo mangfold i gener, arter og økosystemer. Habitat er jo levestedet til artene og nisje er hvordan artene utnytter habitatet. Vi deler økosystemet inn i to: De levende organismene.