Oindeks sau

Indeksene for søyer og lam publiseres i sauekontrollen, mens indekser for værer publiseres i Avlsdatabanken for sau. For å se væreindeksene, gå til Avlsdatabanken for sau. Figuren viser gjennomsnittet av indeksen for alle avkomsgranska værer, per rase og per årgang. Når vi har avlsframgang peker kurven oppover, og de yngste værene har den beste indeksen. Søyeindeksene har felles middel i hele landet.

De er derfor sammenlignbare på tvers av fylkesgrensene. DMU-indekser for første gang. Vi søker å forbedre indeksegenskaper hos lam, som tilvekst (slaktevekt), kjøttfylde og fettmengde (EUROP). Disse indeksegenskapene utgjør tilsammen den sakalte O ‐ indeksen. I tillegg vurderer vi ullkvalitet, eksteriør, om lammene har fungert bra, om det har . De delegenskapene samles i en avlsverdi for dyret, hos sau kalt O – indeksen.

Vektlegging mellom egenskapene går fram av tabellen nedenfor. Nå har hver rase som vi beregner indeks . Ved å se på farrasene NKS(Norsk Kvit Sau ) og Kvit spælsau i litt mer detalj kan man se at spredningen av det sentrale avlsarbeidet er god. Dersom man ser på O- indeksene til søyene i disse farrasene kan man se at det er forskjell i de ulike besetningstypene. Et ukåra værlam vil ha en lavere O – indeks enn en seminvær. Den beregnede avlsverdien (indeksen) for slaktevekt forteller oss hvem av lammene vi har størst forventning til som avlsdyr.

Disse egenskapene veies sammen til en samleindeks som vi kaller O – indeksen. Korrigeringer av observasjonen. Simultan løsning av alle egenskaper bortsett fra lammetall. Væren har med seg indekser med opplysninger om eigen evne til å: 1) Produsere gode slaktelam med høg tilvekst. Når døtrene kjem i produksjon, gode mordyr.

Kg ingen krav ingen krav. Egenskap Skala ordinær kåring kåring på dispessasjon. Dommerpoeng: Kropp 5-poeng minst poeng minst poeng.

Mindre husdyrtilskudd fordi en sau må være over måneder for å få tilskuddet ( størst kostnad i besetninger til og med vinterfôra sau ). God ullmengde og -kvalitet. Videre mener Noruta dette er viktige faktorer når du skal vurdere påsettlamma: – Høy O – indeks. I den forbindelse ble avlsstatuetten for sau delt ut. Det er Norsk sau og geit som tildeler denne hedersprisen for godt avlsarbeid. Avlsstatuetten for beste vær innen rasen tildeles oppdretteren av den avkomsgranska væren som har den høyeste O – indeks ved siste indekskjøring om høsten.

Nye produsentnummer for Trøndelag og noen kommuner i Vestfold. Stortinget har vedtatt en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 01. Det vil samtidig bli gjennomført endringer i kommunene Larvik, Færder, Holmestrand og Indre-Fosen. Berørte foretak i disse kommunene får endret sitt . Fordelen med bruksdyrkryssing sammenlignet med kryssing av kombinasjonsdyr selektert for alle egenskapene i en indeks ( O – indeks ) vil avhenge av størrelse på besetningen og.

Finsk landrase i norsk saueavl. Historikk og betydning for ulike egenskaper hos norsk kvit sau. Dert finske innslaget gir mindre utslag på dagens O – indeks enn på den tidligere indeks II, der værer med 1 blod som gir i . INGER ANNE BOMAN OG LEIV SIGBJØRN EIKJE. Når en selekterer for økt tilvekst, viser erfaring at også. Maternal effekt og permanent mormiljøeffekt antas å være neglisjerbar for voksenvekt og ble derfor ikke tatt med i analysen av søyevekter.

Kravet til O – indeks er 110. Sum kåringspoeng skal være minst 140. Eget korrigert vektavvik skal være minst på ukorrigert buskapsmiddel, men ikke inkluderes i sumpoeng.

Vekta på lammet vil inngå i lammets egen O – indeks , siden en kjører en indekskjøring rett før kåringen der høstopplysningene er med. Han kom og innpå dette med egeninseminasjon av sau – utvelgelse av dyr etter O – indeks. Her måtte han leie væren opptil ganger i døgnet. Tom er en erfaren sauemann og forsamlingen spurte og grov til langt på kveld.

De fikk også se leiing av vær og bedekking. Josefa Andreassen fra NLR var og med .