Norske storferaser

Men denne suksessen har ikke vært foruten konsekvenser. Som en direkte følge forsvant tradisjonelle stedegne norske storferaser i stor grad fra norske besetninger. Under kan du se bilder av de fleste storfe-rasene man finner i Norge. Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret? Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene.

Den vanligste melkeferasen i Norge er Norsk Rødt Fe (NRF). Seks gamle norske storferaser blir tatt vare på. De seks storferasene som blir bevart i Norge er vestlandsk fjordfe, dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarksfe, østlandsk rødkolle og vestlandsk raudkolle.

Her kan du lese mer om rasene, deres utbredelse og om bevaringssituasjonen i dag. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius).

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Liste_over_kuraser Bufret Lignende Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe.

Et eksempel på dette er Norsk rødt fe. Noen raser defineres gjennom registrering i stambok. Norge har bevaringsverdige storferaser som alle er utrydningstruet.

Noen av dem er kritisk truet med færre enn 3registrerte avlshunndyr. Fredag og lørdag denne uka arrangerer Norsk Bufe, som er paraplyorganisasjonen for avls- og raselagene til de gamle rasene, seminar med over påmeldte. Dølafeet har sin opprinnelse i. Gudbrandsdalen, Østerdalen og på. Hedemarken hvor det var lett tilgang på rikt fjellbeite. Det var imidlertid langt til tettsteder med avsetning for ferske melkeprodukter, og det var tradisjon for å fôre opp dyr til slakt i dølafeets distrikt.

Derfor ble dølafeet avlet som et kombinasjonsfe for mjølk og . Bevaringsverdige norske storferaser. Sidet trønderfe og nordlandsfe. Produsert med støtte fra Landbruksdirektoratet. Tilgang: Tilgang for alle.

Medvirker: Landslaget for storfeavl. Annen klassifikasjon: 636. Det er opprettet flere bevaringsbesetninger for gamle norske storferaser ved flere landbruksskoler rundt om i landet.

Blant de som er kritisk truet er storferaser (ku og okse) som dølafe og vestlandsk raudkolle. Kritisk truet er også hunderaser som lundehund og norsk buhund. En kaninrase kalt trønderkanin er med i samme kategori.

Krisen over for gamle norske kuraser. Fire av seks bevaringsverdige storferaser i Norge er ikke lenger kritisk truet, viser ny rapport. Seks storferaser Av storfe er det seks raser som er definerte som truet, mens det blant småfe er syv raser som er truet, seks av dem saueraser. Husdyra er på hovudmenyen vår.

Dei er viktige for å møte morgondagens utfordringar, til dømes med trygg . Etter mange år hvor gamle norske storferaser har vært på vikende front i forhold til den vanlige mjølkekua Norsk Rødt Fe (NRF) er interessen for gamle storferaser på vei tilbake. Imidlertid er det behov for å børste støv av gammel og fremskaffe ny kunnskap for å få til en bærekraftig bruk av disse gamle tradisjonsrike rasene. Kjøttfe, storferaser som avles spesielt for kjøttproduksjon.

Typisk for kjøttferasene er rask tilvekst, god muskelsetting og god kjøttkvalitet. De viktigste rasene er herefor charolais, aberdeen angus, limousin og . Vi har syv nasjonale storferaser, hvorav NRF er den største og telemarkfeet kanskje er den mest kjente.