Naturområder i norge

Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON). Naturområder uten tyngre tekniske . Kartløsningen er utviklet og driftes av . Landet er inndelt i fire ulike arealsoner, etter avstanden fra nærmeste tyngre tekniske inngrep. Når det gjelder naturtyper har Norge en enestående variasjon.

Tilsvarende variasjon over korte avstander finnes knapt nok andre steder i verden.

I denne artikkelen vil vi . Det er nasjonal politikk at en ved planlegging skal ta hensyn slik at urørte naturområder i størst mulig grad bevares for framtida. Stortinget og regjeringen har i denne forbindelsen nevnt hensyn til blant annet naturarv, friluftsliv, reiseliv og biologisk mangfold. Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere . INON representerer én av flere metoder å kategorisere natur på.

Felles for dem er hvordan de alle bygger på bestemte natursyn og premisser i tillegg til konstruerte . ArcGIS Online Item Details. INON er forkortelsen for inngrepsfrie naturområder i Norge. Tiltak som kan redusere ytterligere tap av inngrepsfiie naturområder, områder som vil bli mer og mer etter- spurte ettersom de fleste europeiske land ikke lenger har .

Mer spesifikt er utvikling . De omsøkte traséene for prosjektet Balsfjord-Hammerfest går primært parallelt med eksisterende ledninger og vil derfor i liten grad redusere soner med inngrepsfri natur. INON står for inngrepsfrie naturområder i Norge. Med dette begrepet menes områder som ikke er berørt av menneskelig inngrep som . INON er en arealbruksindikator som skal vise utviklingstrekk og status for inngrepsfri natur i Norge. Registrert med bakgrunn i avstand fra tyngre tekniske inngrep.

Forsidebilde: Børgefjell, mot Storelvdalen. Tilgang: Tilgang til metadata. Forfatter: Nyvoll, Ole T. Where: Text: Object IDs: Time: Input Geometry: Geometry Type:. KARTLEGGING AV INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER I NORGE. En rekke typer virksomhet, inngrep og oppsplitting av slike områder er blant de største truslene mot det biologiske mangfoldet i Norge.

Nasjonalparker og andre naturvernområder sikrer sårbare og truede naturtyper, hegner om steds- og regiontypiske naturområder og bevarer områder med internasjonale . Fire grafer og kart som forklarer Norges nasjonalparker. I en tidligere fagartikkel, som du finner til venstre i menyen, er det redegjort nærmere for hva INON er, uheldige sider ved INON, og det tidligere politiske og rettslige grunnlaget for bruk av INON i . Det blir mindre og mindre inngrepsfri natur i Norge, virkningene er store og våre etterkommere vil sikkert lure på hvor bevisste vi var og hva vi egentlig forsto av naturen. Gränslandet är egentligen ett enda stort och sammanhängande, skyddat naturområde.

Men naturskyddet är uppdelat mellan nio olika områden både i Norge och Sverige. Här kan du läsa mer om dessa nio områden.

Statens landbruksforvaltning (SLF) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nylig sluttført en rapport, der oppdraget har vært å balansere hensynene til skogsveibygging og inngrepsfrie naturområder (INON). Rapporten er skrevet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.